Treści eksperckie

Samorządowa tarcza antykryzysowa

Epidemia koronawirusa postawiła przed jednostkami samorządu terytorialnego szereg wyzwań i konieczność szybkiego dostosowania swojego funkcjonowania do nowej rzeczywistości. Obok administracji rządowej, to od samorządu, który to na co dzień jest najbliżej społeczeństwa, wymagano bowiem szybkiej reakcji, wprowadzenia realnych usprawnień i pomocy w walce z sytuacją, w jakiej znalazły się firmy,...
Czytaj więcej

Nowe wymagania co do projektu budowalnego – zmiany w Prawie budowlanym

Znowelizowana ustawa Prawa budowlanego wprowadzi szereg zmian. Jedną z najbardziej charakterystycznych i zwracających uwagę będzie z całą pewnością podział projektu budowlanego na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu (sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych), projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Projekt zagospodarowania działki lub terenu będzie obejmował: określenie granic...
Czytaj więcej

Wracamy do pracy w dobie koronawirusa – zalecenia Głównego Inspektora Pracy

„Odmrażanie” poszczególnych sektorów gospodarki i powrót do normalnego funkcjonowania dla coraz większej liczby przedsiębiorstw w warunkach ciągle trwającego stanu epidemii okazuje się być dużym wyzwaniem a nie prostym uruchomieniem działalności. Godzenie potrzeby sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa z koniecznością stosowania całego katalogu środków, mających na celu minimalizację możliwości  zakażeń w środowisku pracy,...
Czytaj więcej

Zmiany w prawie budowlanym – pozwolenie na budowę

W lutym 2020 r. znowelizowane zostało Prawo budowlane. Zmiany koncentrują się na procesie inwestycyjnym i wchodzą w życie 19 września br.  Jedna ze zmian – niezwykle oczekiwana, zwłaszcza przez uczestników procesu inwestycyjnego czyli inwestorów, inżynierów budownictwa, architektów, dotyczy form zgód administracyjnych poprzedzających inwestycję – pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń. W art....
Czytaj więcej

Janosikowe i uszczuplenie dochodów samorządów w kryzysie

Sytuacja finansowa polskich samorządów w obliczu walki z koronawirusem ulega pogorszeniu. Samorządowcy prognozują nawet kilkunastoprocentowe zmniejszenie dochodów m.in.: z tytułu udziału w PIT czy CIT wynikające z załamania gospodarczego, zmniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości, a przy tym wskazują na brak realnych instrumentów wsparcia ze strony rządowej, które zrekompensowałyby samorządom...
Czytaj więcej

Zaprzestanie czynności przez sądy i rozpoznawanie tylko spraw pilnych z powodu COVID-19

  Przepis art. 14a KoronawirusU reguluje kwestie związane z zaprzestaniem czynności przez sądy. Zgodnie z art. 14a ust. 1 KoronawirusU w przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez sąd powszechny z powodu COVID-19 prezes sądu apelacyjnego może wyznaczyć inny sąd równorzędny, położony na obszarze tej samej apelacji, jako właściwy do rozpoznawania spraw...
Czytaj więcej

Renegocjacje umów u mniejszych najemców

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 10 kwietnia 2020 r. (opubl. Dz.U. poz. 658) w § 8 zakazuje prowadzenia działalności w zakresie organizowania imprez masowych, prowadzenia restauracji, klubów, barów, gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, siłowni, klubów fitness. Celem tej regulacji...
Czytaj więcej

Nowe reguły fiskalne w samorządzie na czas wychodzenia z kryzysu

Samorządowcy czekają na odsłonę tarczy antykryzysowej, w której znajdą się m.in. odstępstwa od reguły fiskalnej, przepisy uelastyczniające budżety samorządowe oraz pozwalające na przesunięcia bądź rezygnację z niektórych obligatoryjnych wydatków w 2020 roku. Jeszcze w marcu prezesi Związku Miast Polskich oraz Unii Metropolii Polskich wspólnie zaapelowali do rządu o wprowadzenie mechanizmu...
Czytaj więcej

Zawieszenie wewnętrznych przepisów płacowych

W zakresie wynagrodzeń powszechnie obowiązujące przepisy prawa zawierają normy o charakterze gwarancyjnym, ramowym (wynagrodzenie minimalne, dodatki za pracę nadliczbową, dodatek za pracę w porze nocnej itd.). Poza wynagrodzeniem zasadniczym określanym mianem stawki osobistego wynagradzania nie regulują one powszechnie występujących w praktyce, premii, nagród, nagród jubileuszowych itp. To domena autonomicznych źródeł...
Czytaj więcej