Treści eksperckie

Samorządy dostaną lokale za grunty

  W ostatnich tygodniach ubiegłego roku Sejm uchwalając ustawę o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, ustanowił ramy prawne rządowego pomysłu lokal za grunt. W zamyśle programu ma on zaangażować w realizację celu poprawy dostępności mieszkań potencjał rynku mieszkaniowego – zarówno deweloperów, jak...
Czytaj więcej

Raport o stanie zapewniania dostępności – obowiązkowo w BIP do końca marca

Uchwalona w lipcu 2019 roku ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nałożyła na podmioty publiczne szereg obowiązków związanych z zapewnianiem dostępności – zarówno pod względem dostępności architektonicznej jak i komunikacyjno-informacyjnej. Na koniec pierwszego kwartału 2021 roku ustawodawca wyznaczył podmiotom publicznym termin udostępnienia raportu o stanie zapewniania dostępności osobom...
Czytaj więcej

E-doręczenia już jesienią

W drugiej połowie ubiegłego roku Sejm przyjął ustawę o doręczeniach elektronicznych, która otwiera drogę do przeniesienia korespondencji urzędowej na linii urząd-obywatel do wersji cyfrowej. Usługa doręczenia elektronicznego będzie usługą dobrowolną i bezpłatną, umożliwiającą obywatelowi otrzymywanie korespondencji od organów państwowych elektronicznie bez konieczności wizyty w urzędzie pocztowym. Podmioty niepubliczne, w tym...
Czytaj więcej

Prawo zamówień publicznych – ważne zmiany dla JST

Po ponad rocznym vacatio legis, prawo zamówień publicznych uchwalone jeszcze w 2019 roku, weszło w życie 1 stycznia 2021 r. Celem nowej ustawy było wprowadzenie rozwiązań opartych na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych. PZP w nowym kształcie uwzględnia zarówno rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa, jak i...
Czytaj więcej

Książka „Egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie ustne. Język angielski” – wywiad z prof. M. Kuźniakiem i dr. Janem Gościńskim

Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do udzielenia wywiadu. Książka, o której będziemy rozmawiać, ukazała się pod koniec sierpnia 2020 w ramach serii wydawniczej ‘Egzamin na tłumacza przysięgłego’, zainicjowanej przez Wydawnictwo C.H.Beck.  Na wstępie chciałabym zapytać, skąd pomysł na taką publikację i jak długo trwało pisanie i opracowywanie materiałów? Kilka lat...
Czytaj więcej

Skazani na upadłość: Dramat pracodawców – osób fizycznych

W Polsce działa kilkaset tysięcy pracodawców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. W niektórych branżach, takich jak gastronomia, handel czy niektóre rodzaje usług, pracodawcy tacy stanowią dominującą ilość przedsiębiorców działających na konkretnym rynku. Ten niezwykle czuły na koniunkturę sektor, dotknięty dodatkowo obostrzeniami wynikającymi z pandemii, broni się...
Czytaj więcej

3 mld złotych na obwodnice i zadania miejskie

W połowie listopada rząd przedłożył do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Projekt zmian w prawie przede wszystkim rozszerza katalog zadań dofinansowywanych z FDS o zadania obwodnicowe i miejskie oraz zasila konto Funduszu o dodatkowe 3 mld zł. Dodatkowe środki stanowią jeden z elementów walki ze skutkami kryzysu...
Czytaj więcej

Przestój z przyczyn ekonomicznych w rozumieniu KP

Odkąd przed prawie trzydziestu laty została podjęta przez Sąd Najwyższy uchwała (Uchwała SN z 16 października 1992 r., I PZP 58/92), w myśl której ograniczenie produkcji wywołane zmniejszeniem popytu na wyroby nie stanowi przestoju w rozumieniu art. 81 KP, mamy problemy jak zakwalifikować prawnie takie sytuacje, które w gospodarce rynkowej...
Czytaj więcej

Zawieszenie pracownika z powodu tymczasowego aresztowania

Wpływ tymczasowego aresztowania pracownika na stosunek pracy jasno i precyzyjnie określa art. 66 § 1 KP. Jest to przepis przewidujący odstępstwo od zasady trwałości stosunku pracy stanowiąc, że stosunek wygasa po upływie trzech miesięcy nieobecności w pracy z powodu tymczasowego aresztowania. Ustanie stosunku pracy następuje z mocy prawa co oznacza,...
Czytaj więcej
1 2 3 6