Treści eksperckie

Książka „Egzamin na tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie ustne. Język angielski” – wywiad z prof. M. Kuźniakiem i dr. Janem Gościńskim

Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do udzielenia wywiadu. Książka, o której będziemy rozmawiać, ukazała się pod koniec sierpnia 2020 w ramach serii wydawniczej ‘Egzamin na tłumacza przysięgłego’, zainicjowanej przez Wydawnictwo C.H.Beck.  Na wstępie chciałabym zapytać, skąd pomysł na taką publikację i jak długo trwało pisanie i opracowywanie materiałów? Kilka lat...
Czytaj więcej

Skazani na upadłość: Dramat pracodawców – osób fizycznych

W Polsce działa kilkaset tysięcy pracodawców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. W niektórych branżach, takich jak gastronomia, handel czy niektóre rodzaje usług, pracodawcy tacy stanowią dominującą ilość przedsiębiorców działających na konkretnym rynku. Ten niezwykle czuły na koniunkturę sektor, dotknięty dodatkowo obostrzeniami wynikającymi z pandemii, broni się...
Czytaj więcej

3 mld złotych na obwodnice i zadania miejskie

W połowie listopada rząd przedłożył do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Projekt zmian w prawie przede wszystkim rozszerza katalog zadań dofinansowywanych z FDS o zadania obwodnicowe i miejskie oraz zasila konto Funduszu o dodatkowe 3 mld zł. Dodatkowe środki stanowią jeden z elementów walki ze skutkami kryzysu...
Czytaj więcej

Przestój z przyczyn ekonomicznych w rozumieniu KP

Odkąd przed prawie trzydziestu laty została podjęta przez Sąd Najwyższy uchwała (Uchwała SN z 16 października 1992 r., I PZP 58/92), w myśl której ograniczenie produkcji wywołane zmniejszeniem popytu na wyroby nie stanowi przestoju w rozumieniu art. 81 KP, mamy problemy jak zakwalifikować prawnie takie sytuacje, które w gospodarce rynkowej...
Czytaj więcej

Zawieszenie pracownika z powodu tymczasowego aresztowania

Wpływ tymczasowego aresztowania pracownika na stosunek pracy jasno i precyzyjnie określa art. 66 § 1 KP. Jest to przepis przewidujący odstępstwo od zasady trwałości stosunku pracy stanowiąc, że stosunek wygasa po upływie trzech miesięcy nieobecności w pracy z powodu tymczasowego aresztowania. Ustanie stosunku pracy następuje z mocy prawa co oznacza,...
Czytaj więcej

Finansowanie dróg samorządowych wsparte dodatkowymi środkami

Przyjęcie przez Sejm na początku października ustawy o zmianie niektórych ustawy w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 przyniosło dodatkowe środki jednostkom samorządu terytorialnego w formie zwiększonego maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). W 2020 roku JST mogą liczyć na 5,4 mld złotych dofinansowania...
Czytaj więcej

Bankomaty, paczkomaty i biletomaty bez pozwolenia na budowę

W połowie września weszły w życie przepisy prawa budowlanego wprowadzone ustawą z 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji było uporządkowanie przepisów, uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego – co ma zostać osiągnięte m.in. dokonanym rozróżnieniem elementów projektu budowlanego, które będą podlegały weryfikacji...
Czytaj więcej

Rola samorządu w nowym modelu polityki rozwoju kraju

W połowie lipca 2020 roku Sejm uchwalił pakiet zmian tworzących nowe ramy dla prowadzenia polityki rozwoju kraju. Nowelizacja ustawy o wraz ze zmianami w innych ustawach dotykających zakresu polityki rozwoju mają na celu stworzenie skonsolidowanego i spójnego systemu zarządzania polityką rozwoju, odpowiadającego na wyzwania rozwojowe jakie stoją przed Polską oraz...
Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów pracuje nad pakietem uproszczeń podatkowych dla przedsiębiorstw tzw. SLIM VAT

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad zmianami związanymi z prawem podatkowym. Ministerstwo przygotowuje pakiet uproszczeń, tzw. SLIM VAT, wychodząc naprzeciw postulatom przedsiębiorców. Głównym celem zmian jest możliwie jak najdalej posunięte uproszczenie podatków. SLIM VAT to akronim utworzony ze słów simple, local and modern i ma oznaczać „podatek prosty w obsłudze,...
Czytaj więcej

Co sfinansują środki funduszu sołeckiego w 2021 roku?

Do 30 września sołtysowie tych sołectw, w których rada gminy do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy przyjęła uchwałę o wyodrębnieniu środków funduszu sołeckiego, mają czas na przekazanie wniosku sołectwa o środki funduszu sołeckiego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Oznacza to, że sołectwa mają jeszcze miesiąc na stworzenie wniosków o środki...
Czytaj więcej
1 2 3 5