Treści eksperckie

Zmiany w umowach o zamówienia publiczne na czas kryzysu

Sytuacja epidemiologiczna spowodowana wirusem COVID-19 wpłynęła negatywnie na większość gałęzi gospodarki, w tym także na firmy zaangażowane w realizację umów o zamówienia publiczne. Ograniczenia w dostępie do materiałów budowlanych czy zmniejszona liczba pracowników w firmach wpłynęły w znaczącym stopniu na zdolność wykonawców do zgodnego z umową wykonywania swoich obowiązków względem...
Czytaj więcej

Zasady pracy podczas epidemii COVID-19

W maju 2020 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Głównym Inspektoratem Pracy (dalej jako: instytucje) opracowały dokument: „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19. Ogólne wytyczne i lista kontrolna”. Dokument został opracowany z wykorzystaniem materiałów Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i...
Czytaj więcej

SURE – unijny instrument wsparcia finansowego w zw. z COVID-19

W kwietniu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła swoje stanowisko w sprawie finansowego wsparcia państw UE oraz wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE w sprawie ustanowienia europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną (SURE) spowodowaną pandemią COVID-19. Instrument SURE ma na celu poprawić sytuację ekonomiczną...
Czytaj więcej

Czy Program dobrowolnych odejść może być alternatywą albo uzupełnieniem zwolnień grupowych?

Planowana i postępująca już redukcja zatrudnienia w wielu branżach i firmach wzmaga zainteresowanie różnymi sposobami prowadzenia zwolnień, zarówno tradycyjnymi – przewidzianymi w przepisach ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwanej dalej „ZwGrupU”), jak i wypracowanymi przez praktykę, niemającymi...
Czytaj więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy a tarcza antykryzysowa 3.0. i 4.0.

Ustawa z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875, tzw. „tarcza antykryzysowa 3.0.”), wprowadziła zmiany w KoronawirusU m.in. w zakresie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego: przedłużono okres pobierania dodatkowego zasiłku, wyłączono z zakresu podmiotowego...
Czytaj więcej

Zmiany w Prawie budowlanym – dodatkowa procedura legalizacyjna

Istotną zmianą jest nowa dodatkowa procedura legalizacyjna odnosząca się do starych samowoli budowlanych, określana jako tzw. uproszczone postępowanie legalizacyjne. Uproszczone postępowanie legalizacyjne będzie mogło zostać wszczęte w przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia,...
Czytaj więcej

Samorządowa tarcza antykryzysowa

Epidemia koronawirusa postawiła przed jednostkami samorządu terytorialnego szereg wyzwań i konieczność szybkiego dostosowania swojego funkcjonowania do nowej rzeczywistości. Obok administracji rządowej, to od samorządu, który to na co dzień jest najbliżej społeczeństwa, wymagano bowiem szybkiej reakcji, wprowadzenia realnych usprawnień i pomocy w walce z sytuacją, w jakiej znalazły się firmy,...
Czytaj więcej

Nowe wymagania co do projektu budowalnego – zmiany w Prawie budowlanym

Znowelizowana ustawa Prawa budowlanego wprowadzi szereg zmian. Jedną z najbardziej charakterystycznych i zwracających uwagę będzie z całą pewnością podział projektu budowlanego na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu (sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych), projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Projekt zagospodarowania działki lub terenu będzie obejmował: określenie granic...
Czytaj więcej

Wracamy do pracy w dobie koronawirusa – zalecenia Głównego Inspektora Pracy

„Odmrażanie” poszczególnych sektorów gospodarki i powrót do normalnego funkcjonowania dla coraz większej liczby przedsiębiorstw w warunkach ciągle trwającego stanu epidemii okazuje się być dużym wyzwaniem a nie prostym uruchomieniem działalności. Godzenie potrzeby sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa z koniecznością stosowania całego katalogu środków, mających na celu minimalizację możliwości  zakażeń w środowisku pracy,...
Czytaj więcej