Treści eksperckie

Inwestycje samorządowe wsparte dodatkowymi środkami

Pod koniec czerwca 2020 r. Prezydent podpisał długo wyczekiwany pakiet zmian w prawie, który dał samorządom instrumenty mające na celu wsparcie w walce ze skutkami ekonomicznymi COVID-19. Tarcza 4.0 nie jest jednak jedynym instrumentem skierowanym do samorządów. Od lipca jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o wsparcie inwestycji ze...
Czytaj więcej

Matryca stawek VAT: obniżka dla rolnictwa z dużym znakiem zapytania

Nowe zasady dotyczące stosowania obniżonej stawki VAT na nawozy, pasze i karmy dla rolnictwa budzą uzasadnione wątpliwości interpretacyjne. Jeśli wątpliwości te będą się pogłębiać, mogą wpłynąć na wzrost cen produktów rolnych. Branża oczekuje na jasną deklarację ze strony Ministerstwa Finansów. Po wielu miesiącach perturbacji, z dniem 1.7.2020 r. weszły w...
Czytaj więcej

Quick fix po polsku wchodzi w życie

Podatnicy od wielu miesięcy oczekujący na wejście w życie nowych przepisów dotyczących rozliczeń VAT w transakcjach unijnych wreszcie doczekali się. Regulacje dostosowane do wymogów unijnych zaczęły w pełni obowiązywać od 1.7.2020 r. Niestety, przedłużony czas pracy legislacyjnej nie przełożył się na wyjaśnienie wątpliwości związanych z tym projektem. Długo trwało wdrożenie...
Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa 4.0 – zmiany w prawie pracy

Prezydent RP podpisał 23.6.2020 r. kolejną ustawę mającą zapobiec skutkom kryzysu gospodarczego wywołanego przez epidemię koronawirusa. Ustawa z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086; dalej...
Czytaj więcej

Zmiany w umowach o zamówienia publiczne na czas kryzysu

Sytuacja epidemiologiczna spowodowana wirusem COVID-19 wpłynęła negatywnie na większość gałęzi gospodarki, w tym także na firmy zaangażowane w realizację umów o zamówienia publiczne. Ograniczenia w dostępie do materiałów budowlanych czy zmniejszona liczba pracowników w firmach wpłynęły w znaczącym stopniu na zdolność wykonawców do zgodnego z umową wykonywania swoich obowiązków względem...
Czytaj więcej

Zasady pracy podczas epidemii COVID-19

W maju 2020 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Głównym Inspektoratem Pracy (dalej jako: instytucje) opracowały dokument: „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19. Ogólne wytyczne i lista kontrolna”. Dokument został opracowany z wykorzystaniem materiałów Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i...
Czytaj więcej

SURE – unijny instrument wsparcia finansowego w zw. z COVID-19

W kwietniu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła swoje stanowisko w sprawie finansowego wsparcia państw UE oraz wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE w sprawie ustanowienia europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną (SURE) spowodowaną pandemią COVID-19. Instrument SURE ma na celu poprawić sytuację ekonomiczną...
Czytaj więcej

Czy Program dobrowolnych odejść może być alternatywą albo uzupełnieniem zwolnień grupowych?

Planowana i postępująca już redukcja zatrudnienia w wielu branżach i firmach wzmaga zainteresowanie różnymi sposobami prowadzenia zwolnień, zarówno tradycyjnymi – przewidzianymi w przepisach ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwanej dalej „ZwGrupU”), jak i wypracowanymi przez praktykę, niemającymi...
Czytaj więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy a tarcza antykryzysowa 3.0. i 4.0.

Ustawa z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875, tzw. „tarcza antykryzysowa 3.0.”), wprowadziła zmiany w KoronawirusU m.in. w zakresie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego: przedłużono okres pobierania dodatkowego zasiłku, wyłączono z zakresu podmiotowego...
Czytaj więcej