Treści eksperckie

Quick fix po polsku wchodzi w życie

Podatnicy od wielu miesięcy oczekujący na wejście w życie nowych przepisów dotyczących rozliczeń VAT w transakcjach unijnych wreszcie doczekali się. Regulacje dostosowane do wymogów unijnych zaczęły w pełni obowiązywać od 1.7.2020 r. Niestety, przedłużony czas pracy legislacyjnej nie przełożył się na wyjaśnienie wątpliwości związanych z tym projektem. Długo trwało wdrożenie...
Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa 4.0 – zmiany w prawie pracy

Prezydent RP podpisał 23.6.2020 r. kolejną ustawę mającą zapobiec skutkom kryzysu gospodarczego wywołanego przez epidemię koronawirusa. Ustawa z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086; dalej...
Czytaj więcej

Zmiany w umowach o zamówienia publiczne na czas kryzysu

Sytuacja epidemiologiczna spowodowana wirusem COVID-19 wpłynęła negatywnie na większość gałęzi gospodarki, w tym także na firmy zaangażowane w realizację umów o zamówienia publiczne. Ograniczenia w dostępie do materiałów budowlanych czy zmniejszona liczba pracowników w firmach wpłynęły w znaczącym stopniu na zdolność wykonawców do zgodnego z umową wykonywania swoich obowiązków względem...
Czytaj więcej

Zasady pracy podczas epidemii COVID-19

W maju 2020 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Głównym Inspektoratem Pracy (dalej jako: instytucje) opracowały dokument: „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19. Ogólne wytyczne i lista kontrolna”. Dokument został opracowany z wykorzystaniem materiałów Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i...
Czytaj więcej

SURE – unijny instrument wsparcia finansowego w zw. z COVID-19

W kwietniu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła swoje stanowisko w sprawie finansowego wsparcia państw UE oraz wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE w sprawie ustanowienia europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną (SURE) spowodowaną pandemią COVID-19. Instrument SURE ma na celu poprawić sytuację ekonomiczną...
Czytaj więcej

Czy Program dobrowolnych odejść może być alternatywą albo uzupełnieniem zwolnień grupowych?

Planowana i postępująca już redukcja zatrudnienia w wielu branżach i firmach wzmaga zainteresowanie różnymi sposobami prowadzenia zwolnień, zarówno tradycyjnymi – przewidzianymi w przepisach ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwanej dalej „ZwGrupU”), jak i wypracowanymi przez praktykę, niemającymi...
Czytaj więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy a tarcza antykryzysowa 3.0. i 4.0.

Ustawa z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875, tzw. „tarcza antykryzysowa 3.0.”), wprowadziła zmiany w KoronawirusU m.in. w zakresie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego: przedłużono okres pobierania dodatkowego zasiłku, wyłączono z zakresu podmiotowego...
Czytaj więcej

Zmiany w Prawie budowlanym – dodatkowa procedura legalizacyjna

Istotną zmianą jest nowa dodatkowa procedura legalizacyjna odnosząca się do starych samowoli budowlanych, określana jako tzw. uproszczone postępowanie legalizacyjne. Uproszczone postępowanie legalizacyjne będzie mogło zostać wszczęte w przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia,...
Czytaj więcej

Samorządowa tarcza antykryzysowa

Epidemia koronawirusa postawiła przed jednostkami samorządu terytorialnego szereg wyzwań i konieczność szybkiego dostosowania swojego funkcjonowania do nowej rzeczywistości. Obok administracji rządowej, to od samorządu, który to na co dzień jest najbliżej społeczeństwa, wymagano bowiem szybkiej reakcji, wprowadzenia realnych usprawnień i pomocy w walce z sytuacją, w jakiej znalazły się firmy,...
Czytaj więcej