Treści eksperckie

Zawieszenie wewnętrznych przepisów płacowych

W zakresie wynagrodzeń powszechnie obowiązujące przepisy prawa zawierają normy o charakterze gwarancyjnym, ramowym (wynagrodzenie minimalne, dodatki za pracę nadliczbową, dodatek za pracę w porze nocnej itd.). Poza wynagrodzeniem zasadniczym określanym mianem stawki osobistego wynagradzania nie regulują one powszechnie występujących w praktyce, premii, nagród, nagród jubileuszowych itp. To domena autonomicznych źródeł...
Czytaj więcej

Wygaśnięcie umowy najmu w centrach handlowych

Artykuł 15ze ustawy COVID-19 niesie dalekosiężne skutki dla stosunków cywilnoprawnych wynikających z umów najmu powierzchni w centrach handlowych. Ustawą z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (opubl. Dz. U....
Czytaj więcej

Jak w warunkach ograniczania kontaktów dokonywać niezbędnych czynności ze stosunku pracy?

Część, a nierzadko większość pracowników wykonuje dzisiaj pracę zdalną, inni w związku z wdrożeniem przestoju ekonomicznego pozostają w domach. Pracodawca nie ma fizycznego kontaktu z pracownikami, a konieczności ekonomiczne zmuszają go do podejmowania trudnych decyzji, np. o wypowiedzeniu umowy o pracę. Jak to zrobić sprawnie zważywszy na to, że w...
Czytaj więcej

Przestój kodeksowy a przestój ekonomiczny

Najogólniej rzecz ujmując przestój „kodeksowy” (art.81 KP) i przestój ekonomiczny to okresy, w których pracownik nie wykonuje pracy z przyczyn jego niedotyczących. Pozornie nie ma między nimi różnic, jednak bliższa analiza prawna wskazuje, że zasady i tryb wprowadzania tych przestojów oraz ich skutki prawne są jakościowo różne. Co oznacza przestój...
Czytaj więcej

„Koszty” skorzystania przez pracodawców z pomocy publicznej

Wykorzystanie pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w pewnych sytuacjach może okazać się byt kosztowne dla przedsiębiorcy. Artykuł 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych (Dz.U....
Czytaj więcej
1 3 4 5