Uncategorized

Ustawa o doręczeniach elektronicznych – od 5 października 2021 r.

Od 5 października 2021 roku wejdzie w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych wprowadzająca zasady funkcjonowania w obrocie prawnym elektronicznych przesyłek rejestrowanych. Przepisy umożliwią stosowanie e-Doręczeń zarówno w instytucjach publicznych, jak i w obrocie gospodarczym. Usługa będzie również dostępna dla osób prywatnych. E-doręczenia już niebawem staną się rzeczywistością. Dzięki ich wdrożeniu...
Czytaj więcej

Kwartalnik „Prawo Nowych Technologii” już dostępny!

Aktualne problemy stosowania prawa nowych technologii w kontekście najnowszych regulacji będą omawiane w nowym czasopiśmie: „Prawo Nowych Technologii”, którego red. naczelnym jest mec. Xawery Konarski. W pierwszym numerze Kwartalnika PNT zamieszczonych zostało aż 16 obszernych artykułów, opracowanych przez 23 Autorów na ponad 120 stronach. Wszystkie teksty zostały podzielone na kilka...
Czytaj więcej

Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej – warsztaty

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – Instytut Prawa i Ekonomii oraz Wydawnictwo C.H.Beck zapraszają do udziału w warsztatach organizowanych w ramach projektu Jean Monet Module (Protection of Fundamental Rights in the European Union) pt. Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej. Warsztaty odbędą się 28 maja 2021 r. o godzinie 09:00.  Program warsztatów...
Czytaj więcej

Skazani na upadłość: Dramat pracodawców – osób fizycznych

W Polsce działa kilkaset tysięcy pracodawców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. W niektórych branżach, takich jak gastronomia, handel czy niektóre rodzaje usług, pracodawcy tacy stanowią dominującą ilość przedsiębiorców działających na konkretnym rynku. Ten niezwykle czuły na koniunkturę sektor, dotknięty dodatkowo obostrzeniami wynikającymi z pandemii, broni się...
Czytaj więcej

Przestój z przyczyn ekonomicznych w rozumieniu KP

Odkąd przed prawie trzydziestu laty została podjęta przez Sąd Najwyższy uchwała (Uchwała SN z 16 października 1992 r., I PZP 58/92), w myśl której ograniczenie produkcji wywołane zmniejszeniem popytu na wyroby nie stanowi przestoju w rozumieniu art. 81 KP, mamy problemy jak zakwalifikować prawnie takie sytuacje, które w gospodarce rynkowej...
Czytaj więcej

Zawieszenie pracownika z powodu tymczasowego aresztowania

Wpływ tymczasowego aresztowania pracownika na stosunek pracy jasno i precyzyjnie określa art. 66 § 1 KP. Jest to przepis przewidujący odstępstwo od zasady trwałości stosunku pracy stanowiąc, że stosunek wygasa po upływie trzech miesięcy nieobecności w pracy z powodu tymczasowego aresztowania. Ustanie stosunku pracy następuje z mocy prawa co oznacza,...
Czytaj więcej

Finansowanie dróg samorządowych wsparte dodatkowymi środkami

Przyjęcie przez Sejm na początku października ustawy o zmianie niektórych ustawy w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 przyniosło dodatkowe środki jednostkom samorządu terytorialnego w formie zwiększonego maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). W 2020 roku JST mogą liczyć na 5,4 mld złotych dofinansowania...
Czytaj więcej

Zmiany w Prawie budowlanym – dodatkowa procedura legalizacyjna

Istotną zmianą jest nowa dodatkowa procedura legalizacyjna odnosząca się do starych samowoli budowlanych, określana jako tzw. uproszczone postępowanie legalizacyjne. Uproszczone postępowanie legalizacyjne będzie mogło zostać wszczęte w przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia,...
Czytaj więcej

Zaprzestanie czynności przez sądy i rozpoznawanie tylko spraw pilnych z powodu COVID-19

  Przepis art. 14a KoronawirusU reguluje kwestie związane z zaprzestaniem czynności przez sądy. Zgodnie z art. 14a ust. 1 KoronawirusU w przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez sąd powszechny z powodu COVID-19 prezes sądu apelacyjnego może wyznaczyć inny sąd równorzędny, położony na obszarze tej samej apelacji, jako właściwy do rozpoznawania spraw...
Czytaj więcej

Renegocjacje umów u mniejszych najemców

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 10 kwietnia 2020 r. (opubl. Dz.U. poz. 658) w § 8 zakazuje prowadzenia działalności w zakresie organizowania imprez masowych, prowadzenia restauracji, klubów, barów, gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, siłowni, klubów fitness. Celem tej regulacji...
Czytaj więcej