Autorzy

Wydawnictwo C.H.Beck współpracuje z blisko 3 000 wybitnych Autorów i Specjalistów. Gwarantują oni najwyższą jakość publikowanych treści oraz pewność w poruszaniu się odbiorcy w ustawicznie zmieniających się przepisach prawa.
W gronie wybitnych Autorów Wydawnictwa C.H.Beck, przedstawicieli doktryny i praktyki znajdują się:

Prof. dr hab. Bogusław Banaszak

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego) i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, w latach 1998–2008 profesor na Wydziale Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina (Frankfurt nad Odrą), w latach 2006–2010 Przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Autor ponad 300 prac naukowych, w tym kilkunastu uwzględniających problematykę prawa wyborczego. W 2014 r. został wydany jego Komentarz do Kodeksu Wyborczego, pierwsza tego rodzaju publikacja w Polsce.

Prof. UW, dr hab. Katarzyna Bilewska

Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat, kieruje Praktyką Sporów Korporacyjnych w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest Autorką ponad 100 publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa europejskiego i prawa spółek.

Prof. dr hab. Adam Doliwa

Sędzia Sądu Najwyższego, orzekający w Izbie Cywilnej SN. Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Rolnego (a w jej ramach kierownik Zakładu Prawa Cywilnego) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2024-2027), członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów XII. kadencji, członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Notarialnego. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, mieszkaniowego i prawa samorządu terytorialnego.

Prof. zw. dr hab. Henryk Dzwonkowski

Adwokat i doradca podatkowy, Kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, główny specjalista Biura Analiz Sejmowych, Przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego II kadencji, w latach 1998–2001 etatowy doradca Ministra Finansów; stypendysta Sorbony, Uniwersytetów Paryż X i Paryż XII, Uniwersytetu Kraju Basków w San Sebastian i Akademii Prawa Podatkowego w Amsterdamie; Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko

Profesor Nadzwyczajny, kierownik Pracowni Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Uniwersytecie Opolskim, Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa prasowego. Specjalistka w dziedzinie prawa autorskiego i prasowego oraz autorka licznych publikacji z tego zakresu.

Prof. zw. dr hab. Edward Gniewek

Profesor zwyczajny nauk prawnych, emerytowany kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, wybitny znawca przedmiotu, doświadczony dydaktyk oraz Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego.

Prof. SWPS dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska

Prof. SWPS, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, autorka licznych publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w szczególności dotyczących orzeczeń i środków ich zaskarżania.

Sędzia Sądu Apelacyjnego Stanisław Gurgul

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Specjalista z zakresu prawa upadłościowego i układowego. Wybitny znawca przedmiotu a zarazem doświadczony praktyk. Wybitny znawca przedmiotu, doświadczony praktyk; Autor m.in.: „Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz”, „Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego. Komentarz”.

Prof. zw. dr hab. Maciej Gutowski

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat, pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, absolwent Central European University w Budapeszcie, gdzie uzyskał tytuł Master of Laws (LL.M) w dziedzinie międzynarodowego prawa handlowego. Członek Naczelnej Rady Adwokackiej, wiceprzewodniczący Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej, wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Prof. zw. dr hab. Roman Hauser

Profesor w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1992–2004, 2010–2015, Autor ponad 200 opracowań naukowych (monografii, komentarzy, podręczników, artykułów i glos), w tym m.in. redaktor naczelny ukazującego się obecnie Systemu Prawa Administracyjnego.

Dr hab. sędzia Anna Hrycaj

Sędzia z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w sprawach upadłościowych, doktor habilitowany nauk prawnych, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji – Prawo upadłościowe, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. W latach 1999–2001 orzekała w Wydziale XVII Cywilnym do spraw egzekucyjnych Sądu Rejonowego w Poznaniu, w latach 2001–2013 w Wydziale XI Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych. Obecnie orzeka w XXVI Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie. W latach 2010–2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012 r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Autorka wielu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego, w tym: „Bankowy tytuł egzekucyjny”, „Egzekucja praktyczna” oraz kilkudziesięciu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: „Syndyk masy upadłości”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie prawo upadłościowe”. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, aplikacji komorniczej, radcowskiej, adwokackiej.

Prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Ewa Łętowska

Pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN, członek rzeczywisty PAN, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, międzynarodowy ekspert w dziedzinie ochrony praw konsumenta; w latach 1988–1992 pierwszy Rzecznik Praw Obywatelskich. Redaktor Systemu Prawa Prywatnego, Autorka dzieł naukowych z zakresu prawa cywilnego, konstytucyjnego i europejskiego.

Prof. zw. dr hab. Piotr Machnikowski

Profesor nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się zagadnieniami części ogólnej prawa cywilnego oraz prawa zobowiązań. Jest Autorem czterech monografii, współredaktorem dużego komentarza do Kodeksu cywilnego i kilku tomów Systemu Prawa Prywatnego, redaktorem prac zbiorowych oraz Autorem wielu artykułów i glos.

Prof. dr hab. Andrzej Marciniak

Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego II Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Marek

Wybitny karnista, kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek rządowej, a następnie prezydenckiej Komisji do spraw Reformy Prawa Karnego; przewodniczył zespołowi prawa karnego materialnego Komisji Kodyfikacji Prawa Karnego. Redaktor naczelny i Autor Systemu Prawa Karnego, Autor Podręcznika do Prawa Karnego oraz wielu innych publikacji Wydawnictwa C.H.Beck.

Prof. dr hab. Adam Mariański

Doradca podatkowy; adwokat; partner zarządzający Kancelarii Mariański Group; profesor UŁa i Dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego.

Członek rady nadzorczej polskiego oddziału International Fiscal Association (IFA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP). Członek rady nadzorczej Polskiego Funduszu Rozwoju. Członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, wcześniej Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych V kadencji.

Uznany ekspert z zakresu prawa podatkowego. Najlepszy doradca podatkowy w Polsce w podatku dochodowym wg. rankingu „Rzeczpospolitej” (2019; 2020, 2023). Specjalizuje się w doradztwie prawnym i podatkowym dla przedsiębiorców, skupiającym się wokół zagadnień sukcesji podatkowej, podatków dochodowych, kontroli i postępowania podatkowego oraz planowania podatkowego. Uczestniczy w procedurach legislacyjnych, dotyczących prawa podatkowego, finansów publicznych oraz prawa gospodarczego. Autor ponad 250 publikacji.

Powszechnie rozpoznawany doradca polskich firm rodzinnych. Aktywnie uczestniczył w procesie ustanowienia fundacji rodzinnych w polskim porządku prawnym. Główny ekspert Senatu w procesach legislacyjnych dotyczących firm rodzinnych, w tym zwłaszcza fundacji rodzinnej.

Doradca podatkowy Tomasz Michalik

Prawnik, doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, Autor licznych publikacji w profesjonalnych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. W rankingach doradców podatkowych Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej oceniany jako wiodący doradca podatkowy w zakresie podatku VAT. Uznawany także za czołowego doradcę podatkowego w Polsce przez Chambers Europe, PLC, International Tax Review.

Prof. zw. dr hab. Witold Modzelewski

Najbardziej znany specjalista w dziedzinie podatków i prawa podatkowego. Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor kilku tysięcy publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu.

Prof. zw. dr hab. Wojciech Muszalski

od 1975 roku pracownik Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie pracy i polityce społecznej.

Prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki, Dyrektor Instytutu Ekonomii Politycznej Prawa i Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej, były sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dr hab. Artur Nowacki

Pracownik Katedry Prawa Handlowego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu publikacji z zakresu prawa handlowego, w tym przede wszystkim prawa spółek. Od prawie 20 lat zajmuje się naukowo, ale także w praktyce jako radca prawny, problematyką prawa spółek.

Prof. zw. dr hab. Adam Opalski

Od 2006 roku członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw reformy prawa spółek, członek European Model Company Act Group. Współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych dotyczących transgranicznego łączenia się spółek, reformy kapitału zakładowego spółki z o.o. i spółki akcyjnej oraz reformy walnych zgromadzeń spółek akcyjnych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa spółek. Doradca międzynarodowej kancelarii prawnej, radca prawny w Warszawie.

Prof. dr hab. Konrad Osajda LL.M.

Wydział Prawa i Administracji UW, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, visiting professor m.in. na uniwersytetach w Ottawie, Hong Kongu, Tel Avivie, Montrealu i Wiedniu. Członek i zastępca przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału I PAN, honorary fellow Asian Institute of International Financial Law oraz członek European Law Institute. Stypendysta m.in. Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu, „Polityki”, NCN (kierownik grantów), MNiSW oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Mec. Jerzy Pieróg

Adwokat specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, założyciel Kancelarii Prawnej PIERÓG & Partnerzy. Pierwszy dyrektor biura wdrażającego i nadzorującego arbitraż w Urzędzie Zamówień Publicznych. W latach 1995–2004 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wielokrotnie przewodniczył składom orzekającym w sprawach zamówień publicznych. Ekspert sejmowych komisji w pracach nad przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. Wieloletni wykładowca zamówień publicznych m. in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Prof. zw. dr czł. rzecz. PAN Zbigniew Radwański

Wieloletni współpracownik, redaktor Systemu Prawa Prywatnego oraz Studiów Prawa Prywatnego, członek Rady Programowej Monitora Prawniczego, Autor podręczników oraz wielu innych publikacji, wieloletni Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, nestor polskiej cywilistyki i wybitny prawnik, wychowawca wielu pokoleń prawników.

Prof. zw. dr hab. Michał Romanowski

Doktor prawa cywilnego i wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, Autor publikacji z zakresu prawa papierów wartościowych, prawa spółek i prawa umów. Wieloletni partner w międzynarodowym banku inwestycyjnym oraz doradca prawny licznych międzynarodowych korporacji.

Prof. zw. dr hab. Marek Safjan

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1997–2006 Prezes Trybunału Konstytucyjnego, od 2009 roku sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i prawa medycznego. Autor około 200 prac naukowych z zakresu prawa cywilnego, medycznego, prawa konstytucyjnego.

Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz

Profesor w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu w Białymstoku. Autor ponad 150 publikacji z zakresu prawa i procesu karnego, europeizacji prawa karnego oraz problematyki ochrony praw człowieka. Wielokrotny stypendysta Towarzystwa im. Maxa Plancka, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Dr Halina Sierocka

Adiunkt w Centrum Prawniczego Języka Angielskiego (Białystok Legal English Centre) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się metodyką nauczania języków specjalistycznych, a w szczególności prawniczego języka angielskiego, jak również zintegrowanym kształceniem przedmiotowo-językowym (CLIL). Autorka wielu publikacji dotyczących prawniczego języka angielskiego.

Prof. zw. dr hab. Jerzy Skorupka

Kierownik Katedry Postępowania Karnego uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; zainteresowania badawcze z zakresu prawa karnego procesowego obejmują zagadnienia dotyczące paradygmatu procesu karnego, a zwłaszcza aksjologii procesu karnego, modelu postępowania przygotowawczego i sądowego oraz prawa dowodowego, a także środków przymusu procesowego; Autor ponad 180 publikacji z zakresu prawa karnego procesowego i prawa karnego materialnego.

Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

Radca prawny, partner zarządzający w kancelarii A. Sobczyk i Współpracownicy; były sędzia orzekający; wykładowca i egzaminator na aplikacji radcowskiej oraz pracownik naukowy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor około 100 pozycji na temat prawa pracy, w tym monografii i komentarzy. Prowadzi od lat szkolenia z zakresu prawa pracy, w tym także dla sędziów orzekających w ramach Krajowej Szkoły Prokuratury i Sądownictwa.

Prof. zw. dr hab. dr h.c. Stanisław Sołtysiński

Wybitny specjalista w zakresie prawa cywilnego, własności intelektualnej, prawa handlowego oraz prawa inwestycji zagranicznych. Współtwórca nowoczesnego polskiego prawa handlowego. W 1997 roku członek Komisji Kodyfikacyjnej oraz Przewodniczący Podkomisji, która opracowała uchwalony przez Sejm w 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Autor kilkunastu książek i ponad 200 publikacji na temat prawa handlowego, własności intelektualnej, prawa antymonopolowego i prawa cywilnego.

SSN dr hab. Tomasz Szancilo

Sędzia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej. Autor kilkudziesięciu publikacji z prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa przewozowego i gospodarczego. Redaktor i współautor dwutomowego, sędziowskiego komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego.

Dr Andrzej Jan Szereda

Doktor nauk prawnych, notariusz, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego II na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dyrektor Polskiego Instytutu Notarialnego.

Prof. UO dr hab. Dariusz Szostek

Radca prawny, partner zarządzający w Szostek_Bar i Partnerzy Kancelarii Prawnej, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego; członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach; współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym aspektach prawnych handlu elektronicznego i prawie konsumenckim. Jest ekspertem z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, prowadzi wykłady i szkolenia był członkiem zespołów eksperckich w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Prof. INP PAN, dr hab. Monika Tarska

Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa handlowego, w tym komentarzy do Kodeksu spółek handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dr hab. Krzysztof Walczak

Dr hab. nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wspólnik i konsultant w firmie doradczo-szkoleniowej; Redaktor Naczelny Monitora Prawa Pracy, Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa pracy; Redaktor pierwszego komentarza do Kodeksu pracy w wersji on-line; Członek Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Prof. KUL, dr hab. Krzysztof Wiak

Kierownik Katedry Prawa Karnego KUL; Prodziekan ds. studenckich Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; Członek-korespondent Papieskiej Akademii Życia; Członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości RP.

Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Profesor zwyczajny nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UW; radca prawny, były wieloletni Prezes i Wiceprezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych, członek rad nadzorczych wielu spółek. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym komentarzy i podręczników.

Prof. dr hab. Andrzej Zieliński

Emerytowany profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, doktor habilitowany, wybitny znawca przedmiotu oraz Autor licznych publikacji z zakresu procedury cywilnej, adwokat.