Wydawnictwa naukowe

Wydawnictwo C.H.Beck działa w Polsce od 1993 r., w rodzinnej Bawarii liczy sobie przeszło 250 lat, cały czas pozostając w rękach jednej rodziny Beck. W ostatnim ćwierćwieczu aktywność Wydawnictwa znacznie wzrosła, wnosząc wkład wiedzy i kapitał doświadczenia również na rynek fachowych prawniczych publikacji w Czechach, Szwajcarii, Rumunii i na Słowacji.

W szerokim kręgu tematyki publikacji znajdują się poza naukami prawnymi także tytuły z zakresu podatków i ekonomii oraz historii i etyki zawodów prawniczych. Nowością jest bogata oferta skierowana do uczących się języków obcych w zakresie prawa i gospodarki, studentów i aplikantów oraz kandydatów na tłumaczy przysięgłych i wreszcie – samych tłumaczy przysięgłych.

Wydawnictwo jest członkiem Polskiej Izby Książki działającym aktywnie w Sekcji Wydawców Akademickich i Naukowych. Współpracuje z wieloma podmiotami takimi jak: Instytut Nauk Prawnych PAN, polskie centrum Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), Polski Instytut Notarialny (PoliNot), ośrodki akademickie i prawnicze samorządy zawodowe z całego kraju oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych w ramach partnerstwa naukowego przy wydawaniu różnego rodzaju publikacji naukowych, a także organizacji innych przedsięwzięć. Jest członkiem honorowym Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).

C.H.Beck specjalną wagę przywiązuje do wysokich standardów wydawniczych i profesjonalnej redakcji tekstów. W długim procesie wydawniczym Wydawcy oraz Redaktorzy merytoryczni wraz z Autorami przygotowują opracowania służące najpierw studentom i doktorantom, następnie w ścieżce rozwoju naukowego doktorom, doktorom habilitowanym i profesorom prawa, a na ścieżce kariery zawodowej – sędziom i prokuratorom, adwokatom i radcom prawnym, notariuszom, doradcom podatkowym oraz innym profesjom – nie tylko prawniczym.

Wyrazem szacunku dla środowiska akademickiego są liczne księgi pamiątkowe, kroniki zjazdów katedr, sentencje i paremie łacińskie.

Dorobek wydawniczy C.H.Beck w latach 2013-2022
  Kategoria 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. Razem 2013-2022
Monografie naukowe 60 50 68 98 86  97  109 108  94 86 856
Systemy prawa 15 14 12 14 14  13  10 11  5 4 112
Komentarze 53 51 62 71 66  71 74   67 49 44 608
Literatura akademicka 56 54 54 63 59  50  53  42 46 29 506
Literatura aplikacyjna 29 24 31 33 33  47  39  42 35 36 349
Literatura obcojęzyczna 21 23 14 14 13  22  13  13 7 7 147
Publikacje praktyczne 69 94 85 78 81  83  93  89 83 85 840
Inne 121 109 122 109 112  110  113  93 83 78 1050
Razem 424 419 448 480 464 493  504  465  402 369 4468

 

Czasopisma wydawane przez C.H.Beck

Miesięczniki:

 • Monitor Prawniczy
 • Nieruchomości C.H.Beck

Kwartalniki:

 • ADR. Arbitraż i Mediacja
 • Edukacja Prawnicza
 • Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA
 • Monitor Prawa Handlowego
 • Monitor Podatkowy
 • Monitor Prawa Pracy
 • Prawo Mediów Elektronicznych
 • Prawo Zamówień Publicznych
 • Studia Prawa Prywatnego