Aktualności

Konkurs im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego

SPP_baner

1. edycja ogólnopolskiego konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa prywatnego


1. edycja ogólnopolskiego konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa prywatnego.
Nagroda główna to publikacja zwycięskiej pracy w limitowanej serii Monografie Prawnicze Wydawnictwa C.H.Beck.
Prace oceniane będą przez Kapitułę konkursu pod przewodnictwem prof. UAM dr. hab. Adama Olejniczaka.Członkowie Kapituły to przedstawiciele  Katedr Prawa Cywilnego i innych wiodących ośrodków akademickich. Konkurs będzie się odbywał corocznie. W 2014 r. termin zgłaszania prac upływa z dniem 31 grudnia. Pracę doktorską do Konkursu może zgłosić promotor rozprawy w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora, kierownik jednostki, która stopień ten nadała, a także Autor rozprawy doktorskiej.

Prace należy nadsyłać na adres: Wydawnictwo C.H.Beck, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa lub mailem: [email protected] z dopiskiem „Konkurs im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego”.

Prof. Zbigniew Radwański

Profesor Zbigniew Radwański to wybitny autorytet w dziedzinie prawa prywatnego, współtwórca współczesnej polskiej cywilistyki i mentor dwóch pokoleń polskich prawników. Twórca koncepcji, Redaktor Naczelny i Autor wielu fragmentów Systemu Prawa Prywatnego – największego dzieła w historii prawa polskiego. Dwadzieścia tomów Systemu, pod Redakcją Profesora Radwańskiego i przy wsparciu ponad stu wybitnych cywilistów, powstawało od 1994 roku.
Wydawnictwo C.H.Beck jako wydawca Systemu Prawa Prywatnego oraz Studiów Prawa Prywatnego, przy wsparciu przedstawicieli środowiska akademickiego pod kierunkiem prof. Adama Olejniczaka, ustanowiło konkurs im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z dziedziny prawa prywatnego. Chcielibyśmy tym samym upamiętnić olbrzymi dorobek naukowy Profesora i spowodować, aby na trwałe zagościł w środowisku obecnych i przyszłych pokoleń cywilistów.