Polityka prywatności

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności, Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o. (dalej: „Administrator”) przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, czyli poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Aby nasze procesy przetwarzania były dla Państwa przejrzyste, przedstawiamy niniejszej polityki prywatności określamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17.

Wydawnictwo C.H.Beck przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczyło inspektora ochrony danych, Macieja Kaczmarskiego, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem poczty elektronicznej daneosobowe[at]beck.pl. Administrator zachęca do kontaktu z IOD w związku z wszelkimi wątpliwościami dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Jeśli w ramach pewnych celów przetwarzania, nasza organizacja jest administratorem wspólnie z innymi podmiotem, to informacje w tym zakresie będą przekazane odrębnie, w tym w ramach warunków korzystania z portalu społecznościowego Facebook, na którym Wydawnictwo C.H.Beck prowadzi profil, dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum .

Występują także sytuacje, w których nasza organizacja jest podmiotem przetwarzającym dane, a Administratorem – podmiot, w imieniu którego przetwarzamy dane. W razie występowania takiej sytuacji, informacje o przetwarzaniu, otrzymacie Państwo od tego Administratora.

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

W zależności od Pani/Pana relacji z nami, realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w innych celach i zakresie:

 

1.       Potencjalni klienci, w tym subskrybenci biuletynu informacyjnego i adresaci działań marketingowych

Cel przetwarzania i podstawa prawna

W celu: realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na marketingu własnych produktów i usług, a w przypadku wyraźnej zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy wykorzystaniu następujących form komunikacji:

newsletter (wysyłka biuletynu informacyjnego),
rozmowy głosowe (marketing telefoniczny),
przesyłanie informacji handlowej (wiadomości e-mail),
przesyłanie informacji handlowej (wysyłka sms),
wysyłki materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną.

W celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.

Jeśli danych osobowych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, to ich źródłem jest podmiot, który dysponował wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na ich udostępnienie na rzecz Administratora, lub inną ważną podstawą prawną. W tym przypadku, pozyskane dane osobowe obejmują dane niezbędne do prowadzenia danego rodzaju działań marketingowych (typowo, są to imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i/lub adres korespondencyjny).

2.       Klienci i osoby wyznaczone do realizacji umowy

Cel przetwarzania i podstawa prawna

W celu realizacji umowy z Klientem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Klienta, wyrażone w dowolny sposób, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www,
w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej,
w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane. Uwaga: udostępnienie innych danych niż żądane przez Administratora lub danych oznaczonych jako opcjonalne, to wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, w jakich zostały udostępnione.
A także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora:
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.
Podstawa prawna: realizacja umowy z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Klientem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą współpracującą z nami w imieniu Klienta); realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Dane, które nie są niezbędne z perspektywy powyższych podstaw prawnych, przetwarzane są na podstawie zgody, o ile taka została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Klientem.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

Dane osobowe zostały pozyskane od Państwa, od Klienta lub od osoby współpracującej z nami w imieniu Klienta. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, przetwarzamy także nr PESEL lub nr dowodu osobistego. W przypadku elektronicznej obsługi transakcji – także login, hasło oraz historie zakupów i aktywności.

3.       Kontrahenci, dostawcy i osoby wyznaczone do realizacji umowy

Cel przetwarzania i podstawa prawna

W celu realizacji umowy z Kontrahentem lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Kontrahenta),
w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).,
w celu realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
A także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Kontrahentem – w zależności, który okres jest dłuższy.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego Kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego Kontrahenta. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, przetwarzamy także nr PESEL lub nr dowodu osobistego. W przypadku współpracy w systemie informatycznym – także login, hasło oraz historię współpracy.

4.       Korespondujący

Cel przetwarzania i podstawa prawna

W celu prowadzenia korespondencji oraz zapewnienia obiegu i archiwizacji dokumentów, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Informacje na temat celu przetwarzania danych zawartych w treści korespondencji i powiązanych podstaw prawnych podano w pozostałych częściach klauzuli informacyjnej.

Okres przechowywania danych

Co do zasady, dane przetwarzane są przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń. Okres przechowywania danych stanowiących treść korespondencji jest jednak uzależniony od celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja (jeżeli występują inne terminy usunięcia danych, to informacje na ten temat podano w odrębnej klauzuli informacyjnej).

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to ich źródłem jest autor danego materiału lub podmiot posiadający do niego prawa. Typowo, pozyskiwane są dane osobowe w zakresie wizerunku.

5.       Osoby znajdujące się na materiałach promocyjnych oraz udzielajacy referencji Wydawnictwu

Cel przetwarzania i podstawa prawna

W celu promocji Administratora, a w przypadku ważnej podstawy prawnej (np. dodatkowego zezwolenia), także organizacji z nim współpracujących (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
w celu realizacji postanowień umowy między Panem/Panią a Administratorem, o ile taka została zawarta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
jeśli ma to zastosowanie – w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
A także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
w celu prowadzenia marketingu i promocji wydarzenia przez Administratora,
w celu realizacji przysługujących Administratorowi uprawnień prawnoautorskich (w tym zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku oraz rozpowszechniania wizerunku osób publicznych lub osób stanowiących jedynie szczegół całości),
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności podstawy prawnej do rozpowszechniania wizerunku, a w przypadku zawarcia umowy – do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to ich źródłem jest autor danego materiału lub podmiot posiadający do niego prawa. Typowo, pozyskiwane są dane osobowe w zakresie wizerunku.

6.       Uczestnicy konkursów

Cel przetwarzania i podstawa prawna

W celu wypełnienia obowiązków organizatora konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
A także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, a po jego zakończeniu - przez okres przedawnienia roszczeń.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa.

7.       Uczestnicy programów lojalnościowych

Cel przetwarzania i podstawa prawna

W celu realizacji programu lojalnościowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
A także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
w celu prowadzenia powiązanych z programem lojalnościowym działań marketingowych (w przypadku komunikacji elektronicznej bądź głosowej, za uprzednią zgodą na kanał komunikacji),
w celu rozpatrywania powiązanych z programem zgłoszeń i reklamacji,
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji programu lojalnościowego, a po zakończeniu programu lub Państwa udziału - przez okres przedawnienia roszczeń.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

Co do zasady, dane są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa.

8.       Uczestnicy wydarzeń

Cel przetwarzania i podstawa prawna

W celu organizacji wydarzenia, w tym obsługi zgłoszeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
w celu realizacji postanowień regulaminu wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
A także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
w celu prowadzenia marketingu i promocji wydarzenia przez Administratora,
w celu realizacji przysługujących Administratorowi uprawnień prawnoautorskich (w tym zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku oraz rozpowszechniania wizerunku osób publicznych lub osób stanowiących jedynie szczegół całości),
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy Administratora, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli organizacji wydarzenia, a po jego zakończeniu - przez okres przedawnienia roszczeń.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

Co do zasady, dane osobowe pozyskujemy od Państwa.

9.       Użytkownicy mediów społecznościowych

Cel przetwarzania i podstawa prawna

W celu prowadzenia konta na portalu społecznościowym, w tym promowania marki, moderowania forum, przyjmowania Państwa zgłoszeń, realizacji obowiązków prawnych, ustalenia roszczeń oraz prowadzenia statystyk.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to ich źródłem jest osoba, która wskazała Pani/Pana dane w zgłoszeniu. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia, przy czym najczęściej są to imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny, okoliczności podlegające zgłoszeniu, nr konta bankowego (w przypadku zwrotów).

10.       Wnioskujący, składający reklamacje, zapytania i ich przedstawiciele

Cel przetwarzania i podstawa prawna

W celu rozpatrzenia złożonej skargi, wniosku lub reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
w celu realizacji umowy powiązanej ze zgłoszeniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś stroną umowy; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą współpracującą z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta),
jeśli ma to zastosowanie - w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
w celach określonych w treści zgody, o ile taka została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
A także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.
UWAGA: jeśli opis okoliczności zdarzenia zawiera dane szczególnej kategorii, to będą one przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f RODO), a poza tym celem, na podstawie zgody, którą stanowi Twoje wyraźne działanie: udostępnienie ich z Twojej inicjatywy w celu rozpatrzenia zgłoszenia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, a w razie przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - do czasu ich przedawnienia prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to ich źródłem jest osoba, która wskazała Pani/Pana dane w zgłoszeniu. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszenia, przy czym najczęściej są to imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres korespondencyjny, okoliczności podlegające zgłoszeniu, nr konta bankowego (w przypadku zwrotów).

11.       Użytkownicy i odwiedzający strony internetowe Wydawnictwa

Cel przetwarzania i podstawa prawna

W celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i ułatwienia korzystania z serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO); szczegóły na temat wykorzystania plików cookie na końcu informacji o pozyskaniu danych i celu ich przetwarzania,
w celu realizacji umów z klientami sklepu internetowego / świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
jeśli ma to zastosowanie - w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku wyraźnej zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy wykorzystaniu następujących form komunikacji:
- newsletter (wysyłka biuletynu informacyjnego),
- rozmowy głosowe (marketing telefoniczny),
- przesyłania informacji handlowej (wiadomości e-mail),
- przesyłania informacji handlowej (wysyłka sms),
- wysyłki materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną,
- dostarczania spersonalizowanych treści i reklam.
W celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane osobowe przetwarzamy także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. W przypadku zawarcia z Administratorem umowy (np. w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną lub korzystania ze sklepu internetowego), dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń.

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Pani/Pana - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to ich źródłem jest podmiot, który dysponował wyrażoną przez Państwa zgodą na ich udostępnienie na rzecz Administratora, lub inną ważną podstawą prawną. W tym przypadku, pozyskane dane osobowe obejmują dane niezbędne do prowadzenia danego rodzaju działań marketingowych (typowo, są to imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i/lub adres korespondencyjny).

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej:

 

Pliki cookie

Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie. Operator serwisu informuje, iż Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu;

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

 • „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
 • „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookie, Użytkownik serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookie. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Operator serwisu informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest Administrator. Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji o plikach cookie dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Każdy użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookie oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji o których mowa powyżej, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm)

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.

Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.

Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: Browser Add On, aby wyłączyć Google Analytics. Dodatkowo lub jako alternatywa dla dodatku przeglądarki, możesz zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na naszych stronach, klikając ten link. Plik cookie rezygnacji zostanie zainstalowany na Twoim urządzeniu. Zapobiegnie to gromadzeniu przez Google Analytics tej witryny i tej przeglądarki w przyszłości, o ile plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

Korzystanie z Google Ads

Nasza strona korzysta z Google Conversion Tracking. Jeśli dotarłeś do naszej strony za pośrednictwem reklamy wysłanej przez Google, Google Ads ustawi plik cookie na Twoim komputerze. Śledzący plik cookie jest wykorzystywany, gdy użytkownik kliknie reklamę obsługiwaną przez Google. Przedmiotowe pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedzi niektóre strony w naszej witrynie i plik cookie nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez witryny reklamodawców Ads. Informacje zebrane przy użyciu pliku cookie do przekierowania służą do generowania statystyk przekierowań dla reklamodawców Ads, którzy wykorzystują taką funkcjonalność. Klienci są informowani jedynie o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę. Nie otrzymują jednak informacji, które identyfikują użytkowników.

Jeśli nie chcesz, aby weryfikowano Twój ruch na stronie, zmień ustawienia przeglądarki np. poprzez blokowanie plików cookie z domeny „googleleadservices.com”.

Pamiętaj, że nie możesz zrezygnować z wykorzystania plików cookie, jeśli chcesz nadal rejestrować dane pomiarowe. Jeśli usunąłeś wszystkie pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie.

Korzystanie z Google reCaptcha

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przy wykorzystywaniu formularzy korzystamy w niektórych przypadkach z usługi reCAPTCHA firmy Google Inc. Jest to szczególnie przydatne do rozróżnienia czy wpis jest dokonywany przez osobę fizyczną, czy następuje nadużycie polegające na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Jeśli jednak na tej stronie zostanie aktywowana anonimizacja IP, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Usługa obejmuje wysyłanie adresu IP i wszelkich innych danych wymaganych przez Google do usługi reCAPTCHA. Jest to powodowane odmiennymi zasadami prywatności obowiązującymi w firmie Google Inc. Więcej informacji na temat Polityki prywatności Google Inc. można znaleźć tutaj.

Korzystanie z wtyczek społecznościowych Facebooka

W oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty online w rozumieniu art. 6 (1) f. RODO) korzystamy z wtyczek społecznościowych („wtyczek”) sieci społecznościowej facebook.com , obsługiwanych przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki mogą reprezentować elementy interakcji lub treści (np. Filmy, grafiki lub wkłady tekstowe) i mogą być rozpoznane przez jedno z logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku, terminy „Lubię”, „Lubię” lub „Kciuki w górę” „znak”) lub są oznaczone dodatkiem „Wtyczka społecznościowa Facebooka”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebook można obejrzeć tutaj.

Gdy użytkownik wykorzystuje funkcje na stronie internetowej, która zawiera taką wtyczkę, urządzenie ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włączana przez niego do oferty online. W tym procesie profile użytkowników mogą być tworzone z przetworzonych danych. Nie mamy wpływu na ilość danych gromadzonych przez Facebooka za pomocą wtyczki stąd informujemy użytkowników o sposobie ich działania zgodnie z naszą wiedzą.

Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informacje, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej strony. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do jego konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład poprzez wykorzystanie przycisku Lubię to lub funkcję umożliwiającą pozostawienie komentarza, informacje są przesyłane z urządzenia bezpośrednio do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, nadal istnieje możliwość, że Facebook pozyska adres IP.

Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także związane z nimi prawa i opcje ustawiania ochrony prywatności użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka.

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane o nim za pośrednictwem niniejszej strony internetowej i łączył je z danymi użytkownika przechowywanymi na Facebooku, musi on wylogować się z Facebooka i usunąć pliki cookie przed skorzystaniem z naszej strony internetowej. Inne zmiany ustawień dotyczące wykorzystania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku. Ustawienia są przystosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

Pomiar zmian za pomocą piksela Facebooka

Używamy „piksela akcji użytkownika” zwanego „pikselem Facebooka”, tj. usługi dostarczanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) na naszej stronie internetowej. Z jej pomocą możemy śledzić działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu przez nich reklamy na Facebooku. Pozwala nam to śledzić skuteczność reklamy na Facebooku, co wykorzystujemy do celów statystycznych i badań rynku. Dane zebrane w ten sposób są dla nas anonimowe, tzn. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy zgodnie z naszą wiedzą. Facebook może łączyć te dane ze swoim kontem na Facebooku, a także wykorzystywać do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką korzystania z danych Facebooka. Możesz uniemożliwić Facebookowi i jego podmiotom stowarzyszonym możliwość wyświetlania reklam na Facebooku i poza nim.

Zgoda ta może być wyrażona wyłącznie przez użytkowników w wieku powyżej 13 lat. Jeśli jesteś młodszy, prosimy o zwrócenie się do opiekunów o jej wyrażenie.

Logi serwera

 • Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością, Administrator może ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania:

a)      Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
b)     Podwykonawcy oraz dostawcy organizacji.
c)      Notariusze oraz kancelarie adwokackie lub radcowskie.
d)     Firmy świadczące usługi doradcze i audytorskie.
e)     Firmy prowadzące działania marketingowe.
f)       Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty.
g)      Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.
h)     Banki, zakłady ubezpieczeń oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze.
i)       Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych administratora.
j)       Klienci Wydawnictwa.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych,
b)     sprostowania swoich danych osobowych,
c)      usunięcia swoich danych osobowych,
d)     ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją),
f)       przenoszenia swoich danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez … sp. z o.o. przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

W ramach standardowych procesów, Wydawnictwo nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

Jeśli Państwa dane będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ, podejmowanie takich decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w treści klauzuli zgody, o której wyrażenie zwrócimy się w odrębnym oświadczeniu.