Zasady przetwarzania danych osobowych

 

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-203, przy ul. Bonifraterskiej 17 (zwane dalej „C.H.Beck”).

 

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, Panem Maciejem Kaczmarskim, pod adresem e-mail: daneosobowe[at]beck.pl lub Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-203, ul. Bonifraterska 17.

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

 1. Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją:
 • 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie danych osób będących stronami umowy;
 • 6 ust. 1 lit f RODO w zakresie osób dedykowanych do wykonania umowy
  • Prawnie uzasadnionym celem administratora w zakresie danych dotyczących osób dedykowanych do wykonania umowy jest konieczność realizacji umowy.
 1. Rozpatrywanie skarg i reklamacji
 • 6 ust. 1 lit. c RODO
 1. Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z zawartą umową.
 • 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Windykacja należności i prowadzenie postępowań przedsądowych, sądowych, a następnie egzekucyjnych.
 1. Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów w tym dokumentów niezbędnych do rozliczeń.
 • 6 ust. 1 lit. c RODO w stosunku do dokumentów których przechowywanie stanowi obowiązek prawny;
 • 6 ust. 1 lit f RODO w zakresie danych przechowywanych przez okresy niezbędne dla dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.
  • W stosunku do danych zawartych na dokumentach których okres przechowywania nie jest regulowany przepisami prawa, prawnie uzasadnionym interesem administratora w archiwizowaniu dokumentów jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
 1. Prowadzenie statystyk
 • 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności
 1. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej
 • 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność
 1. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
 • 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód
  • Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów
 1. Analiza ruchu na stronie internetowej celem optymalizacji dostępnych funkcjonalności.
 • 6 ust. 1 lit f RODO
  • Prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności analizowania ruchu na stronie internetowej celem optymalizacji dostępnych na niej funkcjonalności.
 1. Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności
 • 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • agencjom zewnętrznym wspierającym nas w pracach nad stronami internetowymi oraz podmiotom zapewniającym systemy umożliwiające prowadzenie analizy ruchu użytkowników korzystających ze strony,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, w tym IT.

 

Czas przechowywania danych

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

 • Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 • Dokumenty rozliczeniowe w tym umowy – księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
 • Dokumenty związane z rękojmią – dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
 • Dane dla celów marketingowych:
  • W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej – do czasu jej wycofania lub złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej;
  • W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.
 • Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego – przez czas prowadzenia sprawy z wykorzystaniem formularza, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności, chyba że zostanie wniesiony sprzeciwu co do przetwarzania.
 • Dane przetwarzane dla celów statystycznych – przez czas posiadania podstawy prawnej do przetwarzania danych innej niż cele statystyczne, po odpadnięciu podstawy prawnej przetwarzania dane osobowe dla celów statystycznych nie są przetwarzane.
 • Dane przetwarzane na potrzeby dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami
  • Do czasu upływu terminu dochodzenia roszczeń i obrony przez roszczeniami wynikającego z konkretnego stosunku prawnego będącego jego podstawą;
  • W przypadku okresów przechowywania regulowanych przez przepisy prawa – przez wskazane tam okresy.
 • Dane przetwarzane dla celów analizy ruchu użytkowników na stronach internetowych – dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu, który zostanie uznany przez Administratora za zasadny, jednakże nie dłużej niż przez czas posiadania podstawy prawnej do przetwarzania danych innej niż dla celów analizy ruchu użytkowników na stronach internetowych; po odpadnięciu podstawy prawnej przetwarzania dane osobowe dla analizy ruchu nie są przetwarzane.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

 

Przetwarzanie danych osób dedykowanych do realizacji umowy

W przypadku danych osób dedykowanych do realizacji umowy Administrator informuje, iż dane te pozyskał od strony z którą zawarł umowę, tj. od klienta lub kontrahenta. Dane te mogą obejmować: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko, dane firmy z którą osoba dedykowana do wykonania umowy współpracuje.