Aktualności

Doskonałe recenzje i opinie praktyków nt. Komentarza do Prawa zamówień publicznych pod red. Marzeny Jaworskiej

Obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. ustawa – Prawo zamówień publicznych doczekała się już kilku komentarzy. Spośród nich w październikowym numerze czasopisma „Zamówienia publiczne. Doradca”, wydawanego przez Wydawnictwo Publicus w Warszawie, wyróżniono komentarz pod red. Marzeny Jaworskiej (przygotowany we współautorstwie z Julią Jarnicką, Dorotą Grześkowiak-Stojek i Agnieszką Matusiak), znajdujący się w  ofercie Wydawnictwa C.H. Beck od początku 2021 r. Zapraszamy do zapoznania się z fragmentami recenzji dr. hab. emerytowanego prof. UŁ Andrzeja Borowicza, a także opiniami znakomitych praktyków prawa zamówień publicznych, które ukazały się na łamach tego pisma.

Na wstępie recenzji dr hab. prof. UŁ Andrzej Borowicz wskazuje na istotę i wartość komentarzy jako kluczowego narzędzia i wsparcia w pracy, stanowiącego pomoc nie tylko w przypadku problemów o charakterze teoretyczno-interpretacyjnym, ale i praktycznym. „Dobry Komentarz powinien charakteryzować się takimi cechami, jak:

  1. czytelnym i nieskomplikowanym układem,
  2. kompetencją i wiarygodnością Autorów,
  3. praktycznym utylitaryzmemtekstu wynikającym z dobrego wyczucia potrzeb i problemów potencjalnych odbiorców komentarza,
  4. syntetycznym ujęciem komentowanych regulacji prawnych,
  5. przejrzystością i komunikatywnością również dla tych licznych interesariuszy systemu zamówień publicznych, którzy nie mają wykształcenia prawniczego,
  6. właściwym, wiarygodnym i aktualnym udokumentowaniem źródłowym faktów, poglądów i opinii wyrażonych w tekście komentarza.”

Zdaniem prof. dr. hab. Andrzeja Borowicza „recenzowane opracowanie komentarzowe wszystkie omówione powyżej wymagania spełnia, i to w stopniu budzącym szacunek dla jego Autorek”. 

Dalej czytamy: „Recenzowaną publikację nieprzypadkowo określiliśmy mianem >>dzieła<<. Jest to bowiem obszerne opracowanie, liczące aż 1328 stron. Już sama objętość świadczy o wielkim wysiłku, jaki Autorki musiały włożyć w jego przygotowanie. Wysiłek ten należy bezwzględnie docenić, niezależnie od faktu, że inne kompendialne opracowania komentarzowe aktualnej ustawy PrZamPubl są równie obszerne”.

Autor recenzji zwraca również uwagę, że: „Korzystanie z recenzowanych komentarzy ułatwia całościowy alfabetyczny indeks rzeczowy zamieszczony na końcu opracowania, cząstkowe indeksy problemowe zawierające punktowe syntezy problemów regulowanych przez poszczególne artykuły ustawy oraz spisy treści komentarzy do tych artykułów. Indeksy problemowe zawierające punktowe, całościowe rekapitulacje treści poszczególnych artykułów, zwracają uwagę Czytelników na najważniejsze rozwiązania systemowe, które z nich wynikają. Są one zatem bardzo użyteczne, mając obok waloru informacyjnego również, szczególne wartościowy dla adeptów trudnej sztuki art of rendering, tak ceniony przez nich walor dydaktyczny.”

Prof. A. Borowicz podkreśla szczególny walor komentarza, jakim jest „(…) umiejętne zwracanie uwagi czytelników na >>poziome<< zależności logiczne zachodzące pomiędzy poszczególnymi komentowanymi regulacjami ustawy. Na przykład pomiędzy obowiązkiem osobistego wykonania kluczowej części zamówienia oraz możliwością korzystania z zasobów podmiotów trzecich (strona 372 – 376). Ten ostatni walor recenzowanego opracowania komentarzowego należy, moim zdaniem, ocenić szczególnie wysoko. Uważam, że stanowi on istotne panaceum wobec dyskusyjnej konstrukcji nowej ustawy, utrudniającej korzystanie z tego aktu prawnego.” 

Recenzowane opracowanie komentarzowe jest też przykładem bardzo starannego i wszechstronnego udokumentowania źródłowego referowanych poglądów. Przywoływane źródła są wykorzystywane umiejętnie, a zatem nie przytłaczają Czytelnika, lecz wzbogacają jego wiedzę o komentowanym problemie” – czytamy w recenzji.

Doskonałym poleceniem Komentarza są słowa Profesora: „(…) na rynku wydawniczym ukazało się tak szybko tak dobre, dojrzałe i potrzebne opracowanie komentarzowe o kompendialnym charakterze. Sądzę, że będzie ono w stanie zaspokoić potrzeby zarówno tych Czytelników, którzy dopiero wchodzą w system zamówień publicznych, jak również zamówieniowców z długim stażem i bogatym doświadczeniem. Zatem z całym przekonaniem mogę je polecić wszystkim osobom zajmującym się zamówieniami publicznymi, zarówno w jednostkach zamawiających, jak i w podmiotach gospodarczych, a także specjalistom z kancelarii prawnych oraz firm doradczych i szkoleniowych.”

Prezentowany komentarz do Prawa zamówień publicznych spotkał się też z pozytywnym odbiorem prawników zajmujących się doradztwem w zakresie zamówień publicznych, m.in.:

KAROL KAMIŃSKI Kancelaria Krynicki Dajczer Kamiński

Jak to zwykle bywa z komentarzami do ustaw, komentarz kończy się tam, gdzie zaczyna się problem i niestety większość dostępnych na rynku komentarzy do Prawa zamówień publicznych powiela ten smutny standard. Osobiście jednak uważam, że na tym tle w sposób pozytywny wyróżnia się komentarz Wydawnictwa C.H.BECK (pod red. Marzeny Jaworskiej). Komentatorki starają się nie uciekać od dostrzeżonych problemów i przedstawiają swoją interpretację przepisów, która ma ułatwić ich rozwiązanie, opierając się często przy tym na orzecznictwie sądowym i TSUE. Jeżeli korzystam z komentarzy, to ten komentarz jest komentarzem pierwszego wyboru.

ALDONA KOWALCZYK Kancelaria Dentons

Już wcześniej chętnie sięgałam do komentarza do Prawa zamówień publicznych – ustawy z 2004 r. pod red. Marzeny Jaworskiej. Obecny komentarz tych samych autorek został zaktualizowany i dostosowany do obowiązującego od 1 stycznia 2021 r. stanu prawnego. W mojej ocenie to obecnie jeden z najlepszych komentarzy do Prawa zamówień publicznych dostępnych na rynku, nie tylko zawierający solidną dawkę wiedzy na temat instytucji Prawa zamówień publicznych, ale i nie stroniący od trudnych pytań oraz problemów. To z kolei pokazuje, iż opinie prezentowane w komentarzu są również owocem zdobytych przez autorki doświadczeń i przemyśleń wynikających z praktyki stosowania przepisów PZP.

PIOTR TRĘBICKI Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych

Ryzykiem komentarzy prawnych jest nadmierna teoretyczność. Z drugiej strony ryzykiem jest łatwość poglądów autorów, niepopartych solidnym, krytycznym względem siebie, procesem analitycznym. Takie pochopne poglądy nie pomagają. Dlatego w praktyce często bazujemy na komentarzu wydanym przez Wydawnictwo C.H.BECK pod redakcją Pani Mecenas Marzeny Jaworskiej.

Po pierwsze odbieramy go jako wysoce praktyczny. Czuć duże doświadczenie rynkowe po obydwu stronach rynku zamówień. W komentarzu autorek często tak znajdujemy potwierdzenie naszych własnych przekonań czy też obaw. Czasami poglądy autorek zmuszają nas do analizy i weryfikacji doczasowych własnych zapatrywań prawnych.

Po drugie zaś treść tego komentarza odbieramy jako odpowiednio wyważoną właśnie w zakresie uwzględnienia warstw teoretycznych i warstwy praktycznej, także wynikającej z bogatego doświadczenia autorek na rynku zamówień publicznych. Często w tym komentarzu znajdujemy stanowiska autorek w sprawach wątpliwych w samej ustawie PZP, co jest jego zaletą.

TOMASZ ZALEWSKI Kancelaria Bird & Bird

W swojej pracy korzystam z wielu komentarzy do Prawa zamówień publicznych (…) Nie zawsze jednak odnajduję (…)  odpowiedzi na wszystkie wątpliwości. Pod tym względem bardzo wysoko cenię Komentarz Wydawnictwa C.H.Beck pod red. Marzeny Jaworskiej, który często porusza kwestie  pominięte w innych komentarzach. W tym komentarzu lubię także mini spisy treści do komentarza do poszczególnych artykułów – bardzo to ułatwia sprawne odnalezienie istotnego fragmentu.

Zachęcamy do zakupu publikacji