Aktualności

Konkurs na najlepszy esej tematyczny

KONKURS
NA NAJLEPSZY ESEJ TEMATYCZNY
ORGANIZOWANY PRZEZ
SEKCJĘ PRAWA
ADMINISTRACYJNEGO I SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO
PRZY OKRĘGOWEJ RADZIE ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE

ZASADY KONKURSU

I. Tematy prac

Konkurs polega na napisaniu eseju komentującego wybrane przez Autora zmiany jakie zaszły w
postępowaniu administracyjnym lub sądowoadministracyjnym począwszy od dnia 15 sierpnia 2015 r.

II. Termin i forma nadsyłania prac konkursowych

a) Temat wiadomości e-mail jak i pracy powinien zawierać (w nastepującej kolejności):
Imię i nazwisko, uczelnia, adres mailowy do korespondencji oraz tematu eseju, np. Jan
Nowak, Uniwersytet Warszawski, mail, temat.
b) Prace proszę przesyłać w dwóch formatach – .PDF oraz .DOC
c) Termin nadsyłania prac mija z dniem 11 grudnia 2018 r.
d) Adres mailowy na który należy przesyłać prace to:
[email protected]

III. Adresaci Konkursu

Konkurs organizowany jest przez Sekcje Prawa Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i skierowany do Studentów Wydziałów Prawa ze
wszystkich lat z województwa mazowieckiego.

IV. Nagrody

a) Spośród nadesłanych prac Jury wyłoni zwycięzcę oraz laureatów II i III miejsca.
b) Wręczenie nagród nastąpi podczas Seminarium „NOWELIZACJA PRZEPISÓW
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAKTYCE”, które odbędzie się 14 grudnia 2018 r.  w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 57, 03-301 Warszawa.
c) Nagrodami w konkursie są pozycje wydawnictwa C.H. Beck:
I miejsce – publikacja CH. BECK z zakresu prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego
oraz testy na aplikacje adwokacka 2019 oraz publikacja nagrodzone eseju
w najbliższym wydaniu Młodej Palestry.;
II miejsce – monografia z zakresu prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz testy
na aplikacje adwokacka 2019;
III miejsce – zbiór przepisów z zakresu prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz
testy na aplikacje adwokacka 2019;
d) Jury ma prawo wyróżnić 2 eseje, które obok zwycięskiej pracy zostaną opublikowane
w grudniowym wydaniu Młodej Palestry.

V. Wymogi redakcyjne eseju

a) Wymogi dla prac konkursowych są zbieżne z wymogami redakcyjnymi czasopisma
Młoda Palestra, które patronuje Konkursowi i są następujące:
Czcionka: Arial 12pt
Ilość znaków: 20.000 – 24.000 ze spacjami
Struktura artykułu: 1. Tytuł (w wersji polskiej i angielskiej)
2. Lead – pierwszy graficznie wyodrębniony akapit tekstu następujący bezpośrednio
po tytule lub podtytule, stanowiący krótkie wprowadzenie do tematu artykułu
(300-800 znaków ze spacjami)
3. Treść artykułu (z przypisami, podzielona na rozdziały)
4. Streszczenie/ abstrakt (w wersji polskiej i angielskiej)
b) Informacje o autorze:
– imię i nazwisko,
– tytuł naukowy/informacja o statusie doktoranta, jednostka macierzysta (jeśli dotyczy),
– adres korespondencyjny,
– adres email,                                                                                                                                                                                                                                                                                                – numer telefonu,
c) Konspekt nadesłanego Eseju – maksymalnie 7.000 ze spacjami.
d) Brak spełnienia któregokolwiek z powyższych wymogów może skutkować dyskwalifikacją
eseju z Konkursu.

VI. Komisja Naukowa

a) Prace oceni specjalnie do tego powołane Jury – adw. dr Karol Pachnik, adw. Filip
Byczkowski, adw. Tomasz Chudziński, ,adw. Michał Małdziński, adw. Joanna Tkaczyk.
b) Kryterium oceny prac stanowią: oryginalność podejścia do tematu, kompleksowe zbadanie
problemu oraz poprawność merytoryczna analizy tematu.
c) Ogłoszenie wyników nastąpi 13 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 poprzez opublikowanie
informacji na Facebook – stronie Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego
przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz poprzez wysłanie wiadomości email
do autorów zwycięskich i wyróżnionych esejów.

VII. Zgoda na publikacje

Poprzez udział w niniejszym Konkursie autor eseju wyraża zgodę na upublicznienie pod własnym
nazwiskiem jego pracy pisemnej podczas Seminarium „NOWELIZACJA PRZEPISÓW
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAKTYCE” w dniu 14 grudnia 2018 r. oraz na
łamach czasopisma Młoda Palestra.
W razie jakichkolwiek pytań związanych z zasadami Konkursu, prosimy o kontakt pod adresem
email: [email protected]

 

Patronami konkursu są:

Wydawnictwo C.H.Beck, Sekcja prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego przy ORA w Warszawie oraz Młoda Palestra.