Aktualności

„Koszty” skorzystania przez pracodawców z pomocy publicznej

Wykorzystanie pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w pewnych sytuacjach może okazać się byt kosztowne dla przedsiębiorcy.

Artykuł 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych (Dz.U. 374) zmienionej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz.56) (zwanej dalej ustawą antykryzysową) przewiduje możliwość zwrócenia się przez przedsiębiorcę, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.

Załóżmy, że przedsiębiorca zawiera porozumienie ze związkami zawodowymi lub pozazwiązkowym przedstawicielstwem pracowniczym (tam, gdzie nie działają związki) o trzymiesięcznym przestoju ekonomicznym i wypłaca pracownikom objętym przestojem 50% wynagrodzenia oraz przez trzy miesiące korzysta z dopłat ze środków Funduszu.

To niewątpliwa ważna kosztowa ulga. Tak, ale pod warunkiem, że nasze założenia co do rozwoju sytuacji społecznej i gospodarczej się sprawdzą.

Należy pamiętać, że celem tej postaci pomocy publicznej jest utrzymanie miejsc pracy i to rozumiane bardzo konkretnie.

Artykuł 15g ust. 17 ustawy antykryzysowej stanowi, że (co do zasady) do wypłaty i rozliczania świadczeń z Funduszu stosuje się art. 7-16 ustaw z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika:

  1. w okresie korzystania świadczeń na dofinansowanie z Funduszu wynagrodzenia pracownika
    oraz
  2. w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń – nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 miesięcy (art.13 ustawy z dnia 11 października 2013 r.).

Jeżeli przedsiębiorca skorzysta ze świadczeń w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., przez kolejne trzy miesiące będzie miał zamkniętą drogę do wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. W tym przypadku zakaz ten obejmie lipiec, sierpień i wrzesień br. Pierwsze wypowiedzenie będzie mógł wręczyć w październiku 2020 r. Przy trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia umowy rozwiążą się z upływem 31 stycznia 2021 r.

Jak by nie liczyć przy skorzystaniu ze świadczeń z Funduszu, w odniesieniu do pracowników korzystających z trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia zatrudnienie możemy „zamrozić” nawet na dziesięć miesięcy. W przypadku dokonania wypowiedzenia w ww. trzymiesięcznym okresie ochronnym należy liczyć się dodatkowo z obowiązkiem zwrotu uzyskanej z Funduszu pomocy. Z odsetkami.

Przy tak wysokim stanie niepewności trudno o konkretne prognozy. Warto jednak głębiej zastanowić się nad tym, czy w naszej sytuacji taki krok się opłaca.

Autor: Grzegorz Orłowski, radca prawny konsultant w firmie Orlowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o.

Polecamy szkolenia online z zakresu prawa pracy.