Aktualności

Procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

Władze akademickie Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu oraz Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie a także Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni mają zaszczyt zaprosić na V Konferencję Naukową pt. „Procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, która odbędzie się 22.11.2016 r., w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu.

W ramach Konferencji zostanie podjęta procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w procesie karnym. W szczególności Konferencja koncentrować będzie się na następujących zagadnieniach:

  • Modele ochrony praw pokrzywdzonego – europejski i amerykański;
  • Wpływ pokrzywdzonego na tok postępowania karnego w świetle realizacji zasady kontradyktoryjności;
  • Skuteczność instrumentów prawnych ochrony praw pokrzywdzonego;
  • Udział pokrzywdzonego z zaburzeniami psychicznymi w procesie karnym;
  • Status prawny małoletniego pokrzywdzonego na gruncie ustawy karno-procesowej;
  • Pokrzywdzony wobec konsensualnych sposobów zakończenia postępowania;
  • Zasady udziału pokrzywdzonego w postępowaniu mediacyjnym;
  • Obowiązek poddania się oględzinom i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym przez pokrzywdzonego – na postawie art. 192 § 1 k.p.k.
  • Błąd w opiniach sądowo-lekarskich w sprawach przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu;
  • Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej.

Prelegentami uczestniczącymi w Konferencji będą doświadczeni praktycy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci, którzy interesują się problematyką statusu pokrzywdzonych w procesie karnym. Zgłoszenia udziału czynnego w konferencji prosimy przesyłać do dnia 28.10.2016 r., zaś udziału biernego do dnia 15.11.2016 – [email protected]