Aktualności

E-doręczenia już jesienią


W drugiej połowie ubiegłego roku Sejm przyjął ustawę o doręczeniach elektronicznych, która otwiera drogę do przeniesienia korespondencji urzędowej na linii urząd-obywatel do wersji cyfrowej. Usługa doręczenia elektronicznego będzie usługą dobrowolną i bezpłatną, umożliwiającą obywatelowi otrzymywanie korespondencji od organów państwowych elektronicznie bez konieczności wizyty w urzędzie pocztowym. Podmioty niepubliczne, w tym osoby fizyczne, by skorzystać z tej możliwości będą zobowiązane utworzyć adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowania doręczenia elektronicznego lub wpisać adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego do bazy adresów elektronicznych. Utworzenie takiego adresu nastąpi na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu, a w przypadku podmiotów wnioskujących o wpis do KRS lub CEIDG – automatycznie po otrzymaniu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji danych przekazanych przez taki podmiot w związku z wnioskiem o wpis do odpowiedniego rejestru. Ustawa zobowiązuje także podmioty publiczne do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego. W praktyce adres do doręczeń elektronicznych będzie działał na podobnej zasadzie jak popularne skrzynki e-mailowe, będąc jednocześnie odpowiednio zabezpieczonym.


Prawo i postępowanie cywilne – najczęściej wybierane moduły w Systemie Legalis

Kup dostęp online →

Osoby, które nie będą korzystały z tego rozwiązania zostaną objęte publiczną usługą hybrydową – usługą pocztową świadczoną przez operatora wyznaczonego, jeśli nadawcą przesyłki listowej będzie podmiot publiczny (do 2025 roku będzie to Poczta Polska). W praktyce operator wyznaczony świadczący publiczną usługę hybrydową przekształci dokument elektroniczny nadany przez podmiot publiczny z adresu do doręczeń elektronicznych w przesyłkę listową w celu doręczenia korespondencji do adresata, przy czym przekształcenie odbędzie się w sposób zautomatyzowany, zapewniający ochronę tajemnicy pocztowej na każdym etapie realizacji usługi.

E-doręczenie będzie dokumentem tak samo ważnym prawnie jak wysłanie tradycyjnej korespondencji papierowej np. za potwierdzeniem odbioru. Dzięki wdrożeniu usługi wysyłanie i odbieranie korespondencji z urzędami będzie możliwe z każdego miasta – bez konieczności każdorazowego informowania urzędu o zmianie miejsca pobytu, dzięki czemu skróceniu ulegnie czas potrzebny na realizację doręczenia pisma, a w konsekwencji przyczyni się to do m.in. szybszego przebiegu postępowania administracyjnego.
Pełne wdrożenie e-doręczeń przewidywane jest jesienią 2021 roku.

Agata Sobolewska – Administratywista i politolog. Doradza przedstawicielom samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z biznesem, w szczególności przy innowacyjnych projektach z zakresu m.in gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, efektywności energetycznej czy rozwoju miast.