Aktualności

Nowe Prawo zamówień publicznych

Nowe Prawo zamówień publicznych niewątpliwie stanowi odpowiedź na kluczowe problemy rynku zamówień publicznych zidentyfikowane na gruncie ustawy z 2004 r., uchwalonej w odmiennych realiach gospodarczych oraz wielokrotnie zmienianej, a przez to niespójnej i trudnej w stosowaniu.


Jedyny na rynku komentarz do nowej ustawy PZP dostępny w Systemie Legalis

Kup dostęp online →

Wśród nich wymienić należy m.in. nieefektywne zarządzanie procesem zakupowym, wybieranie rozwiązań najtańszych zamiast wysokiej jakości lub najbardziej efektywnych w dłuższym okresie, niskie zainteresowanie procedurami negocjacyjnymi oraz nabywaniem produktów innowacyjnych czy choćby nowoczesnych i przede wszystkim zmniejszające się zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień publicznych.

Pomimo że nowe Prawo zamówień publicznych oparte jest na tych samych dyrektywach unijnych co poprzednia ustawa, zawiera szereg dość rewolucyjnych rozwiązań, łamiących dotychczasowe przyzwyczajenia i schematy działania zarówno zamawiających, jak i wykonawców.

Dlatego też podstawowym celem komentarza Prawo zamówień publicznych. Komentarz BeckOK® pod redakcją Marzeny Jaworskiej, Doroty Grześkowiak-Stojek, Julii Jarnickiej, Agnieszki Matusiak, który jako jedyny na rynku omawia nową ustawę PZP, jest czytelne wyjaśnienie nowych regulacji, na których obecnie oparty jest system udzielania zamówień publicznych.

Poprzednie regulacje powołane zostały jedynie w celu ułatwienia zrozumienia nowych, unikając przy tym rozważań mających znaczenie historyczne. W kluczowych kwestiach powołane zostały poglądy i orzecznictwo krajowe i unijne dominujące na gruncie poprzednich regulacji. W kwestiach niejasnych czy spornych nie unikano prezentowania autorskich interpretacji, wniosków de lege ferenda, a także formułowania praktycznych zaleceń.

Komentarz dostępny jest w Systemie Legalis, moduł Zamówienia publiczne.