Aktualności

Nowe wymagania co do projektu budowalnego – zmiany w Prawie budowlanym

Znowelizowana ustawa Prawa budowlanego wprowadzi szereg zmian. Jedną z najbardziej charakterystycznych i zwracających uwagę będzie z całą pewnością podział projektu budowlanego na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu (sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych), projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu będzie obejmował:

 • określenie granic działki lub terenu,
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń́ budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Z kolei projekt architektoniczno-budowlany będzie składał się z następujących elementów:

 • układ przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 • zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczba projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych,
 • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,
 • opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
 • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,
 • charakterystyka ekologiczna,
 • informacja o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych – w przypadku obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego,
 • informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych – w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
 • postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, jeżeli zostało wydane.

Natomiast na projekt techniczny składać będą się:

 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
 • charakterystyka energetyczna – w przypadku budynków,
 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
 • w zależności od potrzeb – dokumentacja geologiczno-inżynierska lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
 • inne opracowania projektowe.

Oczywiście, oprócz wyżej wymienionych trzech zasadniczych części projektu budowlanego, konieczne będzie uwzględnienie w projekcie także opinii, uzgodnień pozwoleń i ewentualnie innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi i w zależności od potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej – oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

Ponadto do wszystkich trzech części projektu budowlanego (czyli do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego) niezbędne będzie dołączenie:

 • kopii decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu (jeżeli jest wymagany) – uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt,
 • kopii aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwego samorządu zawodowego projektanta i projektanta sprawdzającego,
 • oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

W ramach postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę przedkładane będą tylko dwie z trzech części projektu budowlanego, tj. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany (nie będzie składany projekt techniczny). W związku z tym to te dwie części projektu budowalnego podlegać będą zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę, przy czym – i tutaj znowu mamy do czynienia z nowością – zatwierdzeniu podlegać będą trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego (jeden egzemplarz przeznaczony jest dla inwestora, jeden dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden dla właściwego organu nadzoru budowlanego).

Trzecia część projekt budowlanego – projekt techniczny będzie stanowił natomiast dopiero jeden z załączników do wniosku o zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, choć oczywiście już wcześniej realizacja inwestycji będzie przebiegała także na podstawie projektu technicznego (inwestor będzie zobowiązany przekazać projekt budowlany, w tym projekt techniczny kierownikowi budowy, a faktyczne rozpoczęcie inwestycji będzie się wiązało z koniecznością posiadania projektu technicznego celem prowadzenia inwestycji w oparciu o tenże projekt).

Krzysztof Szocik – Adwokat, partner w kancelarii Nowosielski i Partnerzy – Adwokaci i Radcy Prawni