Aktualności

Polski Bon Turystyczny

18.7.2020 r. weszła w życie Ustawa z 15.7.2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1262; dalej jako: ustawa) – rodziny korzystające ze świadczeń wychowawczych, jak również pobierające dodatki będące substytutem „500 Plus”, mogą uzyskać bon (dokument elektroniczny) opiewający maksymalnie na kwotę 500 zł na każde dziecko. Wsparcie ma na celu wspomóc rodziny poprzez częściowe pokrycie ich wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb wypoczynku dzieci i młodzieży, jak i podźwignąć sektor turystyczny w związku z kryzysem spowodowanym pandemią. Ustawodawca zastrzegł, że środki będą przeznaczane wyłącznie na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych realizowanych na terenie kraju, zarówno przez przedsiębiorcę, jak i organizacje pożytku publicznego.

  • Ustawa podpisana przez Prezydenta 16.7.2020 r. wprowadziła dwie kategorie świadczeń – świadczenie w formie Polskiego Bonu Turystycznego (500 zł) oraz, mające charakter jednorazowy, dodatkowe świadczenie w formie bonu (500 zł).
  • Bon jest do wykorzystania do 31.3.2022 r., na zasadach i warunkach określonych szczegółowo w ustawie.

Krąg uprawnionych

Zgodnie z art. 4 ustawy beneficjantami świadczenia są, zarówno osoby posiadające na dzień wejścia w życie ustawy prawa do świadczenia wychowawczego „500 Plus” (w myśl ustawy z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.), jak i te, które dzierżą prawa do dodatków stanowiących odpowiednik „500 Plus”, przysługujących na dzieci pozostające w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej (art. 80 ust. 1a, art. 113a oraz art. 115 ust. 2a ustawy z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821).

Kwalifikującymi się do otrzymania bonu (niepodlegającego wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany) są także osoby, które nabyły prawa do świadczeń wychowawczych bądź dodatku na dziecko od 19.7.2020 do 31.12.2021 r.

Ustawodawca wyodrębnił również kategorię podmiotów uprawnionych w oparciu o moment złożenia przez nie wniosku o 500 Plus. Jeśli zainteresowany zawnioskował o świadczenie wychowawcze od 1.7.2019 r. do 18.7.2020 lub od 19.7.2020 do 31.12.2021 r. i stosowny wniosek został przekazany przez organ właściwy do wojewody (ze względu na przebywanie tej osoby lub członka jej rodziny poza granicami RP w państwie, gdzie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego), wnioskodawca będzie także władny otrzymać bon turystyczny. Bez wpływu na tą okoliczność pozostaje fakt nierozpatrzenia przez wojewodę wniosku w terminie ustawowym, czy wydanie decyzji odmawiającej osobie uprawnionej prawa do świadczenia wychowawczego w postaci dodatku dyferencyjnego.

Wysokość bonu

Wartość bonu opiewa na jednorazową kwotę w wysokości 500 zł na dziecko, przy czym na dziecko niepełnosprawne, legislator przewidział ponadto jedno świadczenie w formie dodatku do bonu, również o równowartości 500 zł. Rodzic lub opiekun, względem którego orzeczono opiekę naprzemienną i który faktycznie pobiera wsparcie pieniężne na rzecz swojego małoletniego podopiecznego, może wyegzekwować połowę kwoty tj. maksymalnie 250 zł (plus dodatkowe 500 zł, jeśli dziecko jest niepełnosprawne) – art. 6 ustawy.

Impreza turystyczna 

Definicję imprezy turystycznej należy interpretować przez pryzmat ustawy z 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 548). Stanowić ją będzie zatem m.in. połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych świadczonych przez jednego przedsiębiorcę turystycznego w ramach tej samej podróży, na prośbę podróżnego lub zgodnie z jego wyborem, przed zawarciem umowy obejmującej wszystkie usługi lub niezależnie od tego, czy zawarto odrębne umowy z dostawcami poszczególnych usług turystycznych. Z uzasadnienia do projektu ustawy (druk nr 423), wynika, że przesłanki imprezy turystycznej będzie spełniał również taki pakiet, który wyłamuje się spod ram wzmiankowanej ustawy. Ustawodawca przewiduje objęcie bonem także imprez oferowanych okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych przez organizację pożytku publicznego.

Realizacja usługi i rozliczenia

Z racji przyjętej formy bonu, uprawniony chcąc się o niego ubiegać, zobligowany jest zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – tylko w jej przestrzeni bon będzie udostępniony. Stosownej rejestracji na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym musi dokonać także podmiot realizujący usługi turystyczne i hotelarskie na terytorium RP, celem przyjęcia płatności (art. 8 w zw. z art. 27 ustawy). Pośrednikiem w transakcjach jest ZUS. Lista przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego uprawniona do obciążenia bonu podlega opublikowaniu na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. W sytuacji bezprawnego przyjęcia płatności przez nieuprawniony podmiot, ciąży na nim obowiązek zwrotu środków na rachunek bankowy Polskiej Organizacji Turystycznej (dalej jako: POT), oddzielnie dla każdego bonu, wraz z podaniem w tytule przelewu numeru tego bonu. Kwoty otrzymane w ten sposób, zwracane będą do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z którego sfinansowane zostaną świadczenia mające postać Polskich Bonów Turystycznych, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia otrzymania tych środków przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego. W razie zwrotu środków, o którym POT ma obowiązek niezwłocznie powiadomić ZUS, osobie uprawnionej przysługuje prawo do ponownego wykorzystania środków poprzez dokonanie płatności za pomocą bonu – art. 7 ust. 3-7 ustawy.

Czas realizacji

Dokonywanie płatności w ramach bonu zostało ograniczone czasowo – granicę wyznacza termin 31.3.2022 r. – do tego dnia należy uiścić należność za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną. Nie zwalnia to jednak uprawnionych z możności wykorzystania opłaconej przez nich usługi również po wygaśnięciu bonu – kluczowy jest moment sfinalizowania transakcji, nie jego faktycznej realizacji (art. 7 ustawy).

Przywileje bonu

Wartość bonu nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 40 ustawy). Jest również wolna od egzekucji oraz nie podlega wliczeniu do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych (art. 47 ustawy).