Aktualności

VIII Ogólnopolska Konferencja PZP. Nowe prawo zamówień publicznych – konsekwencje i trudności wdrożeniowe

Wydawnictwo C.H.Beck zaprasza na organizowaną we współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, VIII Ogólnopolską Konferencję PZP. Nowe prawo zamówień publicznych – konsekwencje i trudności wdrożeniowe, która odbędzie się w dniach 15-16 marca 2021 r. w formule online.

Dwudniowa konferencja poświęcona zostanie zagadnieniom związanym z wdrażaniem uchwalonej w dniu 11.09.2019 r. nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 r. poz. 2019), która weszła w życie z dniem 01.01.2021 r. Jej celem będzie prezentacja stanowisk ekspertów wraz z dyskusją co do najpoważniejszych trudności praktycznych i wątpliwości interpretacyjnych zachodzących w sferze udzielania i wykonywania zamówień publicznych w świetle nowelizacji przepisów.

Dyskusja w czasie konferencji dotyczyć będzie w szczególności kierunków zmian legislacyjnych, nowych rozwiązań proceduralnych, nowych przepisów związanych z umowami o zamówienia publiczne, zamówień publicznych na roboty budowlane, ochrony prawnej interesów stron w zamówieniach publicznych oraz nowego ujęcia podwykonawstwa w tych zamówieniach. W jej trakcie przedstawione zostaną m.in.:

 • zasady: uczciwej konkurencji, efektywności, proporcjonalności na gruncie nowego prawa zamówień publicznych,
 • problematyka elektronizacji zamówień publicznych,
 • trudności kwalifikacyjne w zakresie niektórych podstaw wykluczenia z ubiegania się o zamówienie publiczne,
 • problematyka konkursu na prace projektowe,
 • konstruowanie warunków zamówienia na gruncie zmienionej regulacji,
 • funkcjonowanie platformy cyfrowej e-Zamówienia,
 • wymagania jakościowe w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,
 • dokumentowanie warunków wymaganych od wykonawców,
 • zaostrzenie przepisów dotyczących projektowania w budownictwie, koncesje budowlane oraz kary umowne w budowlanych zamówieniach publicznych na tle zmienionej regulacji,
 • zmiany w zakresie kontroli zamówień publicznych,
 • nowe rozwiązania dotyczące postępowania przed KIO.

 

Więcej szczegółów oraz zapisy >>